• Vaksinasjonar på ulike klassetrinn
  • Samtale / undersøking ved helsesyster på gitte klassetrinn
  • Samtalar individuelt og/ eller i grupper. Ved spesielle behov vert born tilvist lege i samråd med foreldre.
  • Psykisk helse vert vektlagt
  • Oppfølging av enkeltelevar ved behov
  • Henvising til andre instansar innan 1. og 2. line tenesta
  • Undervising i klasse og grupper
  • Tverrfagleg samarbeid

​Helsesjukepleiar samarbeidar med smittevernlege ved nyoppdaga smitte, og informerer i skulen og/ eller barnehagar. 
Døme: Smittsam hjernehinnebetennelse.

Sjå også: Informasjonsbrosjyrar