Når det gjeld innmark må camping/overnatting avtales med grunneigar. I utmark kan man ferdes og opphalde seg i inntil 2 døgn. Er du langt frå folk, kan du vere lenger.

Friluftslova er til for å sikre at folk kan ferdast og opphalde seg i naturen. Aurland kommune oppfordrer folk til å nyte den flotte naturen i kommunen vår. Berre hugs å ferdast varleg, respekter bålforbud, ta med alt søppel og forlat området slik det var då du kom.