Dersom du ynskjer å bygge, rive eller endre noko som er i strid med lov, forskrift og reguleringsføresegner for eigedommen, må du søke dispensasjon frå regelverket. Du kan ikkje søke om dispensasjon frå sakshandsamingsreglane.

Når kan du få dispensasjon

  • Målet med føresegna du søker om dispensasjon frå, må ikkje bli vesentleg tilsidesett, og fordelane ved å gje dispensasjonen må vere klart større enn ulempene.

Til dømes kan målet med ei avstandsføresegn vere å sikre nok lys og luft mellom bygningar og ivareta branntryggleik.

Du kan ikkje grunngje fordeler eller ulemper med personlege tilhøve, som til dømes plassbehov og økonomi.

Slik søker du om dispensasjon

Dispensasjonssøknaden vert skrive som eit vanleg brev og sendt saman med byggesøknaden. I søknaden må du grunngje kvifor du skal få dispensasjonen.

Søknaden må innehalde opplysningar om:

  • kven som er tiltakshaver og søkar (dersom dette ikkje går fram av byggesaken)
  • kva eigedom søknaden gjeld (adressa)
  • kva prosjektet inneber (dersom dette ikkje går fram av byggesaken)
  • kva du søker dispensasjon frå, og eventuelt kor stort avviket er
  • om tiltaket er permanent eller mellombels
  • at dispensasjonen er nabovarsla
  • Dersom prosjektet ditt er unnateke søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du òg leggje ved teikningar og situasjonsplan

Gebyret for handsaming av søknad om dispensasjon er det same uavhengig av om du får innvilga dispensasjon eller ikkje.

Sjå prisar for byggesak.
 

Døme på når du må søke om dispensasjon

For kort avstand til nabogrense

Hovudregelen er at bygningar skal plasserast minst 4 meter frå nabogrensa. Er det oppgjeve ei byggegrense for din eigedom, må heile bygningen plasserast innanfor denne grensa. Byggegrenser finn du ved å søke opp eigedommen din i planregisteret (link).

Dersom du har et samtykke frå dei naboane tiltaket kan få følgjer for, eller dersom bygningen har eit bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter, kan kommunen godkjenne ei plassering nærare enn 4 meter frå naboen.

Dersom bygningen vert plassert i strid med dette, må du søke om ein dispensasjon.

For kort avstand til veg

Når du bygger, skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal veg som regel vere 15 meter, og minsteavstanden til midten av regulert riksveg skal som regel vere 50 meter. Dersom du skal bygge nærare vegen enn dette må du søke om dispensasjon frå avstand til veg.