Innsatsområde i reformen er

  • eit aldersvennleg Noreg
  • aktivitet og fellesskap
  • mat og måltider
  • helsehjelp
  • samanheng og overgang mellom tenestene

 

Vi har 5 steg i det lokale arbeidet med reforma:

1. kartlegge (2019-2020)

2. innspel til løysingar (2020-2021)

3. handlingsplan (2021)

4. frå plan til handling (2021-2023)

5. evaluere og forbetre (frå 2021)

 

Leve heile livet er ei kvalitetsreform for eldre. Med innsast på fem utvalde område skal Noreg blir meir aldersvennleg. Mykje ligg på kommunane, men mykje ligg og på at kvar og ein av oss kan bidra gjennom innsats for andre og ved å planlegge for eigen alderdom.

Senter for eit aldersvennleg Noreg gjennomfører ein kampanje «Vi planlegger litt» som skal inspirerer folk frå 55 år og oppover til å planlegge alderdomen sin.

 

I Aurland kommune jobbar vi tverrfagleg med å følgje opp målsettingane i reforma. Her er døme på kommunen sin innsats:

Velferdsteknologi:

Pleie og omsorg og bu og miljø har vi mykje fokus på innføring tryggleiks- og meistringsteknologi. Teknologi skal vere eit hjelpemiddel til eit meir sjølvtendig liv og skal betre einskilde sitt evne til å klare seg sjølv i eigen bustad. Målet er at innbyggarar skal kunne bu i eigen heim eller i omsorgsbustad lengst mogleg, og skal bidra til auka tryggleik, sjølvstende, meistring og livskvalitet.

 

Rehabilitering:

Kvardagsrehabilitering er eit førebyggande tiltak som ble søkbar 01.06.2021.

 

Aktivitet og fellesskap:

Helsetunet har tilsett aktivitets- og besøksvert ut året 2021 (tilsetjing er gjort med tilskott frå Statsforvaltaren og er knytt til eimsemd i samband med korona, men aktivitet og felleskap er også viktig innsatsområde i leve heile livet. Pleie og omsorg har også fått tilskott til aktivitetvert for heimebaserte tenester, her er me ikkje endå klar med tilsetting.

 

Sterk og Stødig:

Treningskontakten har teke initiativ til oppstart av Sterk og stødig – treningsgrupper for personar over 65 år, gjerne ute i grendene. For å få i gang tilbodet er vi avhengige av frivillige instruktørar. Instuktørar får opplæring og rettleiing frå trenignskontakt. Meir infomasjon om Sterk og stødig finn du her: https://www.aurland.kommune.no/treningskontakt.554107.nn.html

 

Mat og måltid:

I helsetunet har me  jobba med mat og måltid, men er opptatt av å helde fokus, me held på å lage forslagskasse slik at pasientane og pårørande kan kome med innspel til kva ein ynskjer av mat til måltid. Forslagskasse blir laga av dagsenteret for heimebuande personar med demens.

I tillegg til dette har me sagt ja til å vere med i eit samarbeid med Utviklingssenter for sjukeheim og heimebaserte tenester (USHT) når det gjeld ernæringsfysiologisk kompetanse.

 

Samanheng i tenestene:

Å betre samanheng og overgang mellom tenestene er viktig både for heimebuande og institusjonsbebuarar, pleie og omsorg er saman med Helse og Førebygging med i eit prosjekt om «gode pasientforløp» som inneheld samlingar med og rettleiing frå KS og FHI.

 

Aldersvennlege tettstadar:

Kommunen har fått støtte frå kartverket til å kartlegge tilgjenge i sentrumsområda Aurlandsvangen og Flåm. Kartlegginga skal gje informasjon til innbyggjarar og besøknade om tilgjengelglehiet for rullestolbrukarar, hørsels og synshemma. Kartlegginga vert løpande syleg på www.norgeskart.no. På www.norgeskart.no kan du og sjekke tilgjenge andre stadar du planlegg å besøke.

 

I haust skal vi starte opp ei stadutviklingsprosjekt i kommunen. Vi har fått tilskot på kr 425.000 frå Vestland fylkeskommune til prosjektet «EIT SAMFUNN DER DET ER GODT Å BU OG LEVE FOR ALLE – HEILE LIVET». I tillegg har kommunestyret sett av kr 300.000 til stadutvikling. Det er søkt om midalr til gjennomføring av desse delprosjekta:

  1. på bakgrunn av kartlegging lage ein handlingsplan for tilgjenge med tiltak. I gjennomføringsfasen må tiltaka innarbeidast i økonomiplan og budsjett.
  2. mobilisere og samskape for «levande lokalsamfunn» og prøve ut nye aktivitetar og skape nye møteplassar i sentrumsområde. Ny aktivitet med utgangspunkt i eksisterande bygg og uterom er sentralt. Vi må ha fokus på dei kvalitetane og styrkane vi har i lokalsamfunnet. Aurland barne og ungdomsskule sitt prosjekt levande skule skal vere mal og inspirasjon til prosjektet.