Formålet med individuell plan er:

 • At du får god koordinert hjelp utifrå dine behov. Tenesteytarane har ansvar for å samarbeide om oppfølging av deg
 • Dine mål, ressursar og behov for tenester skal kartleggast
 • Tiltak som kan dekke dine behov for bistand skal vurderast og koordinerast
 • Du har rett til å delta i utarbeidinga av planen

Samtykke:

 • Individuell plan skal ikkje utarbeidast utan ditt samtykke.

Innhaldet i planen:

 • Ei oversikt over dine mål, ressursar og tenestebehov
 • Ei oversikt over kven som deltek i planarbeidet
 • Kven som er koordinator
 • Ei oversikt over kva du og pårørande vil bidra med i planarbeidet
 • Ei oversikt over aktuelle tiltak, omfang og kven som har ansvaret
 • Ei beskriving av korleis tiltak skal gjennomførast
 • Planperiode, tidspunkt for eventuelle endringar og revidering

Spørsmål vedrørande individuell plan kan rettast til: