Som dei fleste kommunene i Noreg, opplev også Aurland kommune utfordringar med å få rekruttert nok sjukepleiarar og vernepleiarar til våre helse og omsorgstenester. Dette er ein utfordring, og behovet for høgsskuleutdanna helsepersonnell vil auke i dei komande åra. Som eit langsiktig rekrutteringstiltak, har Aurland kommune difor vedteke at det skal lysast ut utdanningsstipend til personar som søkjer bachelorgrad innan sjukepleie og vernepleie.

Aurland kommune lyser ut stipend til to personar i 2022. Det vert lyst ut eitt stipend i tenesteeining for pleie og omsorg, og eitt stipend i tenesteeining for bu og miljø.

Sjølve tildelinga av stipendet vert gjort ut i frå søknad og motivasjonsbrev frå søkjar.

Aurland kommune har vedtatt stipend – bachelorgrad i sjukepleie og vernepleie, heiltidsstudie.

Skjema for søknad om kommunalt utdanningsstipend, og retningsliner og informasjon om kommunalt utdanningsstipend i 2022

Frist til å søke om stipend er 15 mai.