Mål for koordinerande eining:

  • At personar med behov for koordinerte tenester veit kvar dei skal henvende seg for å få hjelp
  • At personar med behov for koordinerte tenester oppleve tenestetilbodet som samordna, koordinert og individuelt tilpassa
  • At personar med behov for koordinerte tenester oppleve at det vert lagt vekt på brukarmedverknad og at tiltak og tenester tek utgangspunkt i kvar enkelt sine ressursar
  • At personar med behov for koordinerte og langvarige tenester får informasjon og tilbod om å utarbeide ein Individuell Plan

Kven kan ha behov for koordinerte tenester?

  • Personar som på grunn av skade eller sjukdom har fått nedsett evne til å fungera i dagleglivet
  • Personar med kroniske sjukdommar
  • Personar med medfødt funksjonssvikt
  • Personar med fysiske, psykiske og sosiale problem

Flytskjema

Flytskjema - oversikt over gangen i prosessen. IP= individuell plan KE= Koordinerande eining (pdf)

Lover

Barnevernloven § 3-2a
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7 og § 7-1
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Psykisk helsevernlov § 4-1
Sosialtjenesteloven / lov om sosiale tjenester i NAV kapittel 4
Spesialisthelsetjenesteloven §2-5

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabiliterin § 22
Forskrift om individuell plan i NAV

Kontaktinformasjon:

Linda Mannes , spesialsjukepleiar koordinerande eining
Telefonnr. 97699266/57632900
E-postadr: linda.mannes@aurland.kommune.no / post@aurland.kommune.no