Næringsutvikling i Aurland kommune

Aurland kommune har eit variert næringsliv. Aurland er frå naturen si side ein ressursrik kommune, der vasskraftproduksjonen saman med jordbruket har vore bærebjelkane for kommunen sitt næringsliv gjennom det siste hundreåret.

Jordbruket, med hovudvekt på geit og sau står framleis sterkt, og er av stor verknad for oppretthalding av busetnaden rundt om i bygdelaga.

Reiselivsnæringa er i sterk framvekst. Turisttrafikken gjev grunnlag for nye tilbod og næringsutvikling i området. Aurland kommune har elles eit variert næringsliv med ei rekke servicebedrifter innan bygg, anlegg, elektro, røyr, handel m.m.

Sognefjorden Næringshage
Sognefjorden Næringshage

Bedriftsrådgjeving

Frå 10.03.21 samarbeider Aurland kommune med Sognefjorden Næringshage AS om rådgjeving til næringsliv i Aurland.

Rådgjeving kan omfatte m.a.:

  • Omstilling og utvikling

  • Kurs og opplæring

  • Informasjon om støtteordningar

  • Hjelp til søknadsskriving


Kontaktperson i Sognefjorden Næringshage AS:
Mette Bakketun
Dagleg leiar
Sognefjorden Næringshage as
post@sognefjordennh.no
www.sognefjordennh.no 
mob. 928 01 840

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15 mars

Lønnsstøtteordninga gjeld for arbeidsgivara som tek tilbake eigne ansatte frå permittering i periode 15 mars til 30 juni 2021. 

Den nye lønnsstøtteordninga trer i kraft 15 mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil opne 3 mai.

For meir informasjon trykk her. 

INKON
INKON (Aurland Næringsråd) inviterer til paneldebatt med ordførarkandidatane i Aurland, måndag 2. september kl. 18.00 i Trudvang Kino.

Felles informasjonskanal for næringslivet i Aurland kommune

Sognefjord Næringshage, INKON og Aurland kommune vil nytte ein felles kanal for informsajon retta mot næringslivet i Aurland. Formålet er å kunne samle aktuell informasjon på ein stad slik at det vert enklare å få oversikt.

Felles kanal for informasjon er INKON si Facebook side. Lik sida og få fortløpande informasjon som kan vere nyttig for deg som driv verksemd i Aurland kommune. 

Publisert: 30.11.2020 

Ekstra løyving til kommunale næringsfond 2020

Vestland fylkeskommune fekk tildelt 75,3 mill. kr. frå Kommunal- og moderningseringsdepartementet, som skal fordelast på kommunane som eit tiltak mot koronakrisa. Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon gjorde i møte 16.07.20 vedtak om å løyve midlar til kommunale næringsfond. Du kan lese meir fordelinga mellom kommunane i Vestland fylkeskommune her.

Aurland kommune fekk tildelt 1 672 102 kr. Det er lagt vekt på frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Vestland fylkeskomme at midlane vert utlyst og fordelt raskt. Det er lagt  opp til politisk handsaming i formannskapet innan utgangen av månaden og utlysinga vil vere tilgjengeleg kort tid etter dette. Spørsmål kring utlysinga kan rettast til næringsrådgjevar i Aurland kommune, Ingeborg Lysne på epost ingeborg.lysne@aurland.kommune.no eller mobil 46 78 23 85. 

Publiser: 20.07.2020