Alle pasientar som får ein kreftdiagnose, blir no inkludert i eit nytt
"Pakkeforløp heim" for pasientar med kreft. Gjennom pakkeforløpet
skal du som pasient fåavdekt dei individuelle behova dine for tenester og
oppfølging utover sjølve kreftbehandlinga.

Les meir om det her.

Du kan og finna utfyllande informasjon på heimesidene til Helsenorge.