Spiren gardsbarnehage er ein privat barnehage som får økonomisk stønad til drifta frå Aurland kommune og ligg på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Den har 1 avdeling med 18 heile plassar for born 0 – 5 år. Det pedagogiske grunnprinsippet er nær knytt til å ta del i aktivitetar på garden gjennom året. Sjå nærare info på Sogn jord- og hagebruksskule si heimeside. http://sjh.no/livet-pa-skulen/gardsbarnehage/

For søknad til Spiren gardsbarnehage skal ein nytte same elektroniske søknadsskjema som for dei kommunale barnehagane.