Klimaplan og klimaarbeid

Aurland kommune er i gang med rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommunen sin klimaplan skal vere integrert i samfunnsdelen.

Vedteken kommunedelplan for energi og klima 2011-2020 

Klimakoordinator

Den 1. juni starta eit samarbeid mellom Aurland, Lærdal og Årdal kommune, der kommunane delar på ein klimakoordinator. Inger Oddrun Sverkmo hadde då allereie arbeidd eitt år i Lærdal kommune med klima-, energi og miljøplanlegging og oppfølging av tiltak. Stillinga var delfinansiert frå støtteordninga Klimasats, og dei tre kommunane har no søkt tilsvarande midlar for to år framover.

Oppgåvene som skal løysast er ulike i dei tre kommunane, men alle har har ei sams overskrift som handlar om klimaendringar, og korleis dei kan arbeida konkret for å møta utfordringane. Det vil seia kommunane sjølve som organisasjonar og som samfunnsutviklarar.

Utfordringane når ein ser på direkte klimagassutslepp, er dei ulike i dei tre kommunane. Aurland har større klimagassutslepp frå reiselivsverksemd enn dei andre to, Lærdal har over halvparten frå vegtrafikk og meir frå landbruksverksemd. I Årdal kjem mesteparten frå industrien.

Når det handlar om koordinering av klimaarbeid, vil det kunne vera på tvers internt i organisasjonen eller utad overfor næringslivet, lag og organisasjonar eller innbyggjarar.

I Aurland kommune vert arbeidet i startfasen knytt til innsatsen i kommuneplanarbeidet, der klima vert integrert som tema.

 

Inger Odrun Sverkmo_480x640.jpg

Kontaktinformasjon til klimakoordinator

Inger Oddrun Sverkmo
Inger.Oddrun.Sverkmo@laerdal.kommune.no

Mobil: 47 90 26 69