Korttidsopphold

er tidsavgrensa opphald i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold. Korttidsopphold er inntil 60 døgn, over 60 døgn pr år blir betaling som langtidsopphold. Korttidsplass blir fakturert.

Langtidsopphold

er opphald i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrensa opphald når vedkommande har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Du begynner å betale ein måned etter at du har flyttet inn. Viss du har hatt korttidsopphold over 60 døgn i løpet av eit år, må du betale frå fyrste dag.

Hovedregel for betaling ved langtidsplass i helsetunet:

Du må betale 75 % av grunnbeløpet i folketrygda fråtrekt eit fribeløp som for tida er kr 9000. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betalar du inntil 85 %.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fråtrekk av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for framtidige utgifter regnes ikkje som inntekt. Kommunen kan kreve opplysningar om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette egenandel.

Dersom økonomisk situasjon endrar seg vesentlig eller tidligere vedtak syner seg å bygga seg på uriktige opplysningar, skal saka takast opp til ny vurdering. Det blir tatt eit etteroppgjør for alle korttidsopphold over 60 døgn, samt langtidsopphold, kvart år når skatteoppgjør for gjeldande år er klart. Sjølve etteroppgjøret blir tatt i løpet av hausten.
 

Eigenbetaling dekker

 • alle måltidene
 • sengetøy og handkle
 • personlege hygiene artikler som såpe, shampo, barberartikler, tannkrem, tannbørste, fuktigheitskrem, og hudpleieprodukter som inngår i behandling (dersom du vil bruka andre produkter enn det kommunen kjøper inn, må du sjølv kjøpe og betale for dette)
 • nødvendige medisinar rekvirert av lege
 • medisinske forbruksmaterialer som sprøyter, bandasjer, bleier mm. Rekvirert av lege, sjukepleiar eller annet helsepersonell på helsetunet.
 • legetilsyn og medisinsk behandling ved helsetunet
 • eigenandel for spesialistbehandling for bebuar som er henvist av sjukeheimslegen og som har vedtak om langtidsbetaling. Dersom du har korttidsplass og har fått henvisning til spesialist av anna lege enn sjukeheimslegen, må du sjølv dekke eigenandel for behandling. Det same gjeld for har korttidsplass, og har fått henvisning under opphold i helsetunet, men som har reist heim når behandling finn stad.
 • transport til og frå spesialistbehandling og mellom sjukeheim
 • naudsynt tannbehandling hjå fylkeskommunal tannhelsetenesta
   

Privat tøy

 • Pasientar i helsetunet har sjølv ansvar for innkjøp av tøy og sko
   

Fullmakt

Dersom statsforvaltaren har oppretta vergemål for bebuar i helsetunet ber vi om å få tilsendt kopi av vergefullmakt. Dersom du har gitt fullmakt til ei anna familiemedlem eller andre, send kopi av fullmakt, eller fyll ut fullmaktsskjema.

Har du spørsmål om vederlag? Kontaktperson for vederlag i helsetunet:

Reidun Bø Bjørgum:  57 63 18 50 / 959 84 619

Lovverk

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenesterLangtidsopphold

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)


Klage på vedtak om eigenbetaling

Klage sendast til:

Aurland kommune v/ pleie og omsorg
Vangen 1
5745 Aurland.

jf. Pasient og brukerrettighetslova § 7-2 «klagen sendast til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjerd».  

Formkrav

 • ein klage skal vera skriftleg, og undertegna av pasienten/brukeren eller fullmektig
  • klagen skal også innehalde namn, adresse, telefon. Dersom pasient klager bør han/ho skrive inn fødselsnummeret sitt.
 • klagefrist er 4 veker etter at pasient/ fullmektig fikk eller burde ha fått tilstrekkeleg kunnskap om å fremja klage jf.pasient og brukarrettighetslova § 7-2
 • det er ikkje tilstrekkeleg at pasient eller pårørande gir uttrykk for misnøyde, til dømes at dei meiner noko er feil. Dersom pleie og omsorg er usikker på om dette er ein klage, må vi avklare det og gi informasjon til pasient /fullmektig om klageadgang, formkrav og klagefrist jf. Pasient og brukarrettighetslova § 7-2, 7-3, og 7-5.
 • klagen skal innhalde forhald det klagast på, og innehalde opplysninger som kan ha betydning for behandling av klage
  • kva du meiner er feil med avgjerd, kvifor du meiner det er feil og kva du vil ha endra ved avgjerd du klagar på
 • dersom kommunen gir medhald skal det fattes nytt vedtak
 • dersom kommunen ikkje gir medhald: avvisning er et enkeltvedtak og den kan påklagast vidare til statsforvaltaren.