Mottaket ved NAV Aurland opningstider:

NAV Aurland nyttar timeavtalar
Opningstid utan timeavtale tysdag kl 10:00  – 14:00

Kontaktsenter har spesialnummer for pensjon, 55 55 33 34 og for arbeidsgjevar / lege 55 55 33 36.

Ein kan nå NAV-kontoret i deira kanalar på telefon 55 55 33 33 og på www.nav.no via Din side, Chat og spør oss. 

For dei som treng kommunale tenester frå NAV utanom opningstid:
Dersom du har behov for sosialhjelp eller midlertidig bustad kan du ringje sentralbordet 57 63 29 00 for å gi beskjed om at du treng time, evt går i servicesentralen på Rådhuset. Rettleiar på NAV blir kontakta. I tillegg kan ein ringe kontaktsenteret på NAV 5555 3333 for å bli sett over til rettleiar.
 

For meir informasjon gå til NAV. no 

Alarmtelefon for barn og unge

800Gjeld

Ei av Nav sine primæroppgåver er å få folk i arbeid.

Av den grunn er arbeidsgjevarar ein viktig samarbeidspart for Nav. Her er ein oversikt over verksemder (med 2 tilsette eller fleire) i Aurland kommune. Nav registrerer dei verksemdene som ein er i kontakt med slik at marknadsarbeidet  i kommunen er målbart. Lista er oppdatert januar 2019.

Sosiale tenester omfattar fylgjande:

  • råd og rettleiing
  • økonomisk sosialhjelp
  • gjeldsordning
  • oppfølging av arbeidsledige
  • oppfølging av flyktningar og introduksjonsprogrammet
  • husbankordningane: Bustønad/startlån
  • midlertidig husvære

Aktuelt lovverk:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ( sosialtjenesteloven)

Sosialtenesta har ansvar for råd, rettleiing og sakshandsaming heimla i Lov om sosiale tenester. Tenesta skal ha som mål å fremja økonomisk og sosial tryggleik, betra levevilkåra for vanskelegstilte, bidra til auka likeverd og likestilling og førebyggja sosiale problem.

Teieplikt

Alle tilsette i sosialtenesta har teieplikt, og kan ikkje gje informasjon utan ditt samtykke.

Tilsette

Einingsleiar NAV:
Einar Moen, mobil 90991539

Tilsette:
Turid Stigen Sørensen, fagleiar for flyktningetenesta i Aurland og Lærdal, mobil: 95154321
Linn-Janette Underdal Skarsbø, mobil: 959 84 634. Flyktningkonsulent
Aud Marit Vikesland tlf. 55 55 33 33
Anna Stave tlf. 55 55 33 33
Dina Ohnstad tlf. 55 55 33 33