Arbeidsområde:

Diagnostikk og behandling av sjukdom
Råd og rettleiing
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Tilsynsfunksjon ved AAS
Legevakt
Smittevern og miljøretta helsevern

Korleis får eg tenesta:
Kontor: Fjordsenteret 1. høgda.
Kontortid: Måndag – fredag, kl. 08.00 – 15.30. Utanom kontortid er det vaktordning.

Kommunelegetenesta i Aurland har tre faste legar. Kommuneoverlege og kommunelege. I tillegg har kommunen vanlegvis turnuskandidat. Kommuneoverlege er kommunen sin medisinsk-faglege rådgjevar og ansvarleg for smittevern og miljøretta helsevern i kommunen.

Diagnostikk og behandling av sjukdom:
Om du ynskjer time hjå lege, kan du kontakt legekontoret på telefon eller ved oppmøte, du vert då sett opp til time. I tilhøve der legen din finn det naudsynt, vil han vise deg til spesialisthelsetenesta. Det er òg mogeleg å bestille på nett helsenorge.no og helserespons.no

Når skal ein bestille dobbelttime?
Ein legetime varer i 30 minutt. Etter avtale med lege kan du, for meir tidkrevjande undersøkingar, som til dømes mindre operative inngrep, bestille dobbelttime.

Må ein nytte fastlegen sin?
I Aurland bestiller du fritt time hjå den legen du ynskjer å nytte, uavhengig av om dette er din fastlege. Legane i Aurland har fellesliste. Du kan vidare ha fastlege utanfor kommunen. For å
få dette må du vende deg til trygdekontoret i kommunen. Om du får fastlege utanfor kommunen avheng av om ynskt lege i annan kommune har plass på si fastlegeliste.

Korleis får ein attendemelding etter at ein har vore til undersøking hjå lege, ved sjukehus eller hjå anna spesialist?
Du må sjølv kontakte legetenesta for å få svar på undersøkingar / prøvar som er tekne.

Dersom resultata av prøvane krev spesiell oppfølging, vil du likevel automatisk verte kontakta av legen din.

Ventetid?
Ved full legebemanning er målsetjinga at du skal få time for vanleg konsultasjon innan ei veke. Om du vil ha time hjå ein spesiell lege, kan ventetida verte noko lenger. Dersom du tykkjer det hastar, vil du likevel kunne få time same dag eller dagen etter. Dette blir fortløpande vurdert.

Prøvetaking:
All prøvetaking skal vere forordna av lege. På eige initiativ kan du likevel få undersøkt urinprøve for urinvegsinfeksjon eller graviditet. Slike prøvar kan leverast til legesekretær.

Eigendel:
Når du betaler eigendel for behandling hjå lege eller for medisinar på blå resept, dette er med å telja i summen til frikort. Du skal ikkje betale meir i eigendel enn det Stortinget har sett som utgiftstak for året. For meir informasjon, spør legesekretærane.

Råd og rettleiing:
Hjå legen din kan du få råd og rettleiing om helsetilstanden din. Vidare kan du få informasjon om NAV, pleie og omsorgstenesta, og spesialisthelsetenesta.

Helsestasjon og skulehelsetenesta:
Kommunlege er ansvarleg lege ved helsestasjon og skulehelsetenesta i Aurland.

Tilsynsfunksjon ved Aurland helsetun:
Kommunelege er tilsynslege ved Alders-og sjukeheimen, han har der det medisinsk faglege ansvaret.

Legevakt:
Legevakta er eit tilbod til deg med akutt sjukdom eller skade, som ikkje kan vente til neste dag. I dei fleste tilfelle vert hjelp gjeve av vakthavande lege. I spesielle tilfelle kan lege kome heim til deg på sjukebesøk. Legevaktordning er organisert i samarbeid med Lærdal kommune. Ved legevaktsentralen ved Lærdal sjukehus får du snakke med ein sjukepleiar.
Sjukepleiaren vurderer om det er naudsynt med akutt hjelp og formidlar evt. kontakt med lege. Legetenesta i Aurland har vakt for barneverntenesta utanom ordinær kontortid. Dersom du treng akutt hjelp frå barneverntenesta må du ringe legane sin vakttelefon.

Med akutt naudsynt hjelp meiner vi:
• Akutte, livstruande sjukdomar / skader eller mistanke om slike
• Sjukdom eller skade der det kan medføra fare for varig helseskade, eller vesentleg forverring / forlenging av sjukdomen, om ein ventar til neste dag med å få legekonsultasjon.
• Sjukdom eller andre alvorlege tilstandar, som fører til vesentleg smerter eller andre alvorlege plager, og der legevakta har mogelegheit til å avhjelpe desse.
• For at legevakta skal kunne fungere som ei vaktordning, er det viktig at all oppfølging foregår hjå eigen lege.
• På legevakta er det som regel kontant betaling

Desse tenestene yter ikkje legevakta:
• Fornye resept
• Fornye sjukmelding
• Undersøking for ulike helse / legeattestar
• Rutine eller svangerskapstestar
• Skrive resept på vanedanande medisin (medisin i gruppe A og B).

For desse tenestene, må du kontakte legen din innafor vanleg kontortid.

Smittevern og miljøretta helsevern:
Miljøretta helsevern dreier seg først og fremst om førebyggjande helsearbeid. Det vil seie at ein er oppteken av å hindre at skade oppstår som fylgje av negative miljøfaktorar. Arbeidet vert først og fremst retta mot større grupper i befolkninga. Ein viktig del av miljøretta helsevern er å syte for at også andre sektorar i kommunen ivaretek helsetilsyn til folk si helse og trivnad.
Det er oppretta eit interkommunalt selskap; Miljøretta helsevern i Indre Sogn, som har overteke det meste av kommunen sitt praktiske arbeid innanfor området.

Legesekretærane:
Legesekretærane betener telefon der du kan få informasjon om tenesta og noko medisinsk informasjon. Dei arbeider etter delegert mynde frå lege.

Teieplikt:
Alle som arbeider innafor helse og sosialtenesta har teieplikt. Det tyder at vi ikkje kan gi opplysningar om dine personlege tilhøve til utanforståande.
 

Klage:
Klagen skal vere skriftleg og seie noko om kva det vert klaga på og kvifor. Du kan og klage dersom du meiner at du får dårleg handsaming frå tenesta si side. Klagen skal sendast tenesteleiar for helse- og sosial.
Den som søkjer helsehjelp, kan påklage avgjerda etter § 2-1 i lov om helsetenester i kommunen. Fristen for klage er 4 veker frå vedkomande fekk høve til å klage. Vidare klageinstans er fylkeslegen.
Ein klage som kjem etter fristen, kan likevel takast under handsaming når det vert funne rimeleg at den vert prøvd. Elles gjeld forvaltningslova sine reglar for klage.