Kulturmidlane skal ha som føremål å støtte opp om kulturarbeidet som vert drive av frivillige lag, organisasjonar og einskildpersonar. Det skal leggjast tilrette for å skape aktivitetar og å gje høve til eit allsidig og omfangsrikt kulturliv i heile kommunen.

  • Aurland kommune prioriterer tiltak som er retta mot barn og unge.
  • Det er ei fast hovudtildeling av midlar ein gong i året.
  • Rådmannen tilrår, og Levekårsutvalet gjer endeleg vedtak.
  • Det kan søkjast om tilskot til drift, særskilde tiltak/prosjekt, målretta ungdomstiltak/prosjekt og lagsverksemd.
  • Det kan søkjast om tilskot til drift av forsamlingshus.
  • Det skal lagast ein rapport som syner og gjer greie for kva årets tildelte kulturmidlar er brukt til. Frist for rapporten er 31.januar etter tildelinga.

Søkjarar må nytte elektronisk søknadsskjema, gå til søknadsskjema her.  Ta kontakt med kultureininga dersom de treng hjelp til utfyllinga. 
Det er viktig at både søknad og vedlegg kjem inn samla, og til rett tid. 

  • Søknadsfrist 15. mars for 2023 NB!! ny søknadsfrist: 1.februar  2024
  • Søknadsfristen må haldast