Parkeringsstrategi vedteke av kommunestyre 17.09.2020 har fastsett følgjande mål og strategi:

Overordna mål for strategi
Aurland kommune ønskjer å: 
- Redusere parkeringsbehovet
- Redusere personbilbaserte arbeidsreiser i Aurland kommune 
 
Sentrumsområda  
Mål: 
Parkeringsløysingane skal gjere det effektivt, enkelt og attraktivt for dei som kjem med bil til sentruma/tettstadane å sette frå seg bilen nærast mogleg overordna vegnett, for so å bli fotgjengarar i dei sentrale delane av sentrumsområda eller grendene. Det må leggjast til rette for gode løysingar for innbyggjarane som stimulera til å gå eller sykle.
Strategi/tiltak:
- Sentralisere parkeringsarealet til eitt enkelt området som vert lagt til rette for korttidsparkering. 
- Areal utanfor sentrum, 5 – 15 min gangavstand frå sentrum, skal leggjast til rette for langtidsparkering. 
- Nye bustad- og næringsareal i sentrumsområda skal utformast med parkering på eiga tomt.
- Leggja til rette for oversiktelege og effektive parkeringsplassar for dei som kjem med bil til tettstadane(grendene) og sentruma. 
- Nye parkeringsløysingar må plasserast slik at dei byggjer opp om god tilgjengelegheit til dei ulike sentrumsfunksjonane.
- Det skal prioriterast trygge tilhøve og effektiv ferdsle for mjuke trafikantar, sykkelparkering, handikapparkering og varelevering. Det kan vurderast vrimlefelt i dei sentruma der forholda ligg til rette for dette.

Les Aurland kommune sin parkeringsstrategi her.


Kva går pengane til?
Inntekter frå parkeringsordninga skal gå til trafikk-, miljø- og sentrumstiltak i sentruma og grendene. Inntektene vil gå til etablering av nye parkeringsareal og trafikktryggleikstiltak. 

Igangsetting:
Lista under syner plan for igangsetting av parkeringsordning for dei ulike områda

  • Vassbygdi Juni 2023
  • Flåm Juni 2023