Før du sender byggjesøknad til kommunen kan du bestille førehandskonferanse. Kommunen skal kalle inn til førehandskonferanse i løpet av 14 dagar. Føremålet med førehandskonferanse er å finne ut kva slas lover og krav som gjeld for byggjeplanane dine. Typiske spørsmål kan vere.

  • føresegner i reguleringsplan,
  • behov for dispensasjon,
  • krav om ansvarleg føretak,
  • krav om uavhengig kontroll,
  • uttale frå andre myndigheiter
  • forhold til veg/adkomst,
  • VA-trasé,
  • landbruk, miljø eller næring

Førehandskonferansen må ikkje forvekslast med sakshandsaming og vi gjer ikkje vedtak i ein førehandskonferanse. Kommunen har ansvar for å skrive eit kort referat etter førehandskonferansen.
 

Du kan bestille førehandskonferanse med våre elektroniske skjema for byggesak her.

Papirbaserte skjema finn du på direktoratet for byggkvalitet sine heimesider.

Bestillingsskjema kan sendast elektronisk via kommunen sin søkjeportal eller på e-post til post@aurland.kommune.no eller vanleg post til postadresse:

Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland