Stad for sermonien

Vigselsermonien blir gjennomført i møterom 224 på rådhuset mellom kl 08.00 og 15.30 og etter nærare avtale med vigslar. Dersom brudeparet ynskjer å bli vigde på anna lokalitet og/eller utanom ordinær kontortid kan dette avtalast direkte med vigslar.

 

Før de kan inngå ekteskap

Før de kan inngå ekteskap, må skattetaten sjekke om de fyller vilkår for å inngå ekteskap, såkalla prøving av ekteskapsvilkår. Frå juni 2018 kan du søkje om prøving av ekteskap digitalt. Skatteetaten skriv ut ein prøvingsattest som viser at de fyller vilkåra for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i 4 månader. Gå til skatteetaten her 

Orginal prøvingsattest, med stempel og signatur, må sendast til Aurland kommune seinast 14 dagar før vigselsdato. Postadresse: Vangen 1, 5745 Aurland. Frå juni 2018 kan du få digital prøvingsattest godkjent elektronisk utan signatur. Denne kan sendast vidare til Aurland kommune frå Altinn. E-post: post@aurland.kommune.no 

Førespurnad om borgarleg vigsel i Aurland kommune kan du sende elektronisk. Vi ber om at du nyttar vårt elektroniske skjema Borgarleg vigsel – registrering. I skjema etterspør vi opplysningar om brudeparet og de har høve til komme med ulike ynskje for sermonien.

Korleis føregår sermonien?

Brudefolket, vitne og gjester må møte opp ca. 15 minutt før avtala tid for vigsel. Brudeparet henvender seg i resepsjonen på rådhuset. Brudeparet blir bedt om å framlegge gyldig legitimasjon (pass, bankkort med bilete eller førarkort).

Sjølve seremonien føregår på møterom 224. Rommet er enkelt pynta (sjå illustrasjonsbilete). Dersom brudeparet har andre ynskje kan brudeparet etter avtale få tilgang til lokale før og etter sermonien. I tillegg til brudeparet og vigslar må det vere to vitne tilstades under vigsla. Kommunene kan stille med vitne dersom det er ynskjeleg og det er avtala på førehand.

Etter at vigslar har erklært brudefolket som rette ektefolk blir vigselsboka signert av brudeparet, vigslar og vitne. Brudeparet mottek ein mellombels vigselattest. Orginal vigselattest blir tilsendt frå Skatteetaten.

Dersom sermonien skal føregå ved anna lokalitet enn rådhuset og/eller utanom ordinær kontortid vil mellombels vigselattest bli ettersendt. Kommunen tilbyr ikkje å stille med vitne dersom vigsel blir avtala ved anna lokalitet enn rådhuset og/eller utanom ordinær kontortid.

Pris

Borgarleg vigsel er gratis for dei som er busette/folkeregistrerte i Aurland kommune. For alle andre har kommunestyret vedteke eit gebyr på 500 kr pr vigsel.
Vigsel utanom ordinær kontortid og/eller ved anna lokalitet enn rådhuset medfører i utgangspunktet ikkje ekstra kostnader, men brudefolket er ansvarlege for eventuelle ekstra kostander m.a. knytt til transport av vigslar.