Teknisk vakt/brannvakt: 95 98 46 00
Naudnummer: 110  

Aurland brannvern skal på kort varsel rykkja ut ved brann, trafikkuhell og andre akutte hendingar. Brannvesenet er bygd opp etter forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen som bygger på tal innbyggarar og type risiko ein har i kommunen. Brannvesenet har ikkje kasernert vakt, men er basert på utkallingsmannskap som er tilsett på deltid.

Andre arbeidsoppgåver for brannvesenet er:

 • førebyggjande arbeid som feiing og tilsyn i bustader

 • tilsyn i særskilte brannobjekt

 • informasjon og brannøvingar til publikum

Feiing og tilsyn i bustader

Kommunen har ikkje eigne feiarar, og kjøper tenestene eksternt.

Bustadar får tilbod om feiing annakvart år, og tilbod om tilsyn kvart fjerde år. Før feiing og tilsyn vert bustadeigar varsla med lapp i postkassa.

Oversikt over feie og tilsynsgebyr

Alle bustader der det er kopla omn til pipe er pålagt kommunal feiing. Det er eigar/brukar sitt ansvar at fyringsanlegget er intakt og verkar som det skal. Eigar/brukar pliktar å sikre at tilfredstillande tilkomst opp til og på tak, inn til sotluke og eventuelt feieluke på loft er utført etter gjeldande lover og forskrifter.

Frå og med 1.1.2016 gjeld same krav for feiing og tilsyn også for fritidsbustader.

Aksjon bustadbrann

I desember gjennomfører brannvesenet Aksjon Bustadbrann, der brannvesenet besøker bustadar i kommunen og tilbyr ein gjennomgang av branntryggleiken i heimen.

Tilsyn i særskilte brannobjekt

Særskilt brannobjekt er eit brannobjekt som fell inn under § 13 i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulukker (brannlova). Dette er byggverk der brann kan medføra tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdiar. Kommunen identifiserer og fører tilsyn med desse objekta.

Tilsyn er kontroll og oppfølging av brannobjekt for å sjå til at krav i brannlova med forskrifter, samt internkontrollforskrifta, vert halden. Ordinært tilsyn inneber ei vurdering av alle tilhøve som kan påverka risikoen for brann og om dei tiltaka som er iverksatt for å avgrensa konsekvensane ved ein eventuell brann er tilstrekkelege. Det vert også stilt ein del bestemte organisatoriske krav til drifta av særskilte brannobjekt.

Eigarar av bygningar skal syte for naudsynte sikringstiltak for å førebyggja og avgrensa brann, eksplosjon eller anna ulykke. I tillegg til eigarar har også brukarar plikt til å syte for å halde bygningstekniske konstruksjonar og ulike tryggleiksanlegg i forsvarleg stand. 

Kommunen melder vanlegvis tilsynet på førehand, men også uanmeld tilsyn kan gjennomførast. Brannvesenet vurderer då alle tilhøve som har relevans for branntryggleiken - både tekniske og organisatoriske tiltak. Dersom tiltaka ikkje vert vurdert som tilstrekkelege, kan brannvesenet gje pålegg om retting/utbetring eller nytte andre reaksjonsmidlar.

Tilsynsfrekvensen vert særskilt vurdert etter risiko.

​Kommunal beredskap i Aurland - tenesteerklæring

Hovudmål
Den kommunale beredskapen skal sikra at viktige samfunnstenester fungerer i ein krisesituasjon. Dette gjeld mellom anna lokal infrastruktur og informasjon til innbyggjarane. 

Alle sektorar og nivå i organisasjonen skal arbeida for å redusera risikoen for at moglege negative hendingar eller kriser kan oppstå.
 
Å førebu kommunen på ei rask omstilling av den ”sivile administrasjonen” til kriseleiing for å overvinna kriser, katastrofer og større ulukker i fred med minst mogeleg skadeverknad og ulemper for kommunen sine innbyggjarar.
 
Kva er tenesta?
Den kommunale beredskapener basert på risikovurderingar av normal verksemd i kommunen.I dette ligg det å førebu det sivile samfunn på å møta ein krise/ufredsituasjon slik at:
 • Omstilling til å møta ein uønskt situasjon kan skje raskt og effektivt.
 • Militæret vert sikra naudsynt sivil støtte.
 • Innbyggjarar i kommunen får dekka sine naudsynte behov.
 • Liv og helse vert verna.
 • Ein opprettheld størst mogleg grad av sjølvforsyning.
 
Gjennom planlegging, førebyggjande tiltak, opplæring og øving redusera sårbarheitsrisikoen slik denne er synleggjort m.a. gjennom ROS arbeidet.:
 • Kriseleiinga skal til ein kvar tid vera i stand til på ein effektiv og sikker måte, å kunna leia organisasjonen i ein krisesituasjon.
 • Liv og helse vert verna ved at:
 • Vatn og elkraft vert sikra til institusjonar og innbyggjarar i kommunen.
 • Kommunikasjonar vert oppretthaldne.
 • Det til ei kvar tid er tilrettelagt og tilgjengeleg ressursar som på ein kjapp og effektiv måte kan nyttast i ein krisesituasjon.
 • Materielle verdiar ikkje går tapt.
 Kven gjeld tenesta for?
Tenesta gjeld i utgangspunktet for alle fastbuande og andre som mellombels oppheld seg i Aurland samt alle verksemder.
 
Innhaldet i tenesta 
Statsforvaltaren er overordna kommunane når det gjeld kommunal beredskap.
Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og held øvingar for kommunane.
Aurland kommune har ein plan for kriseleiinga som inneheld delplanar for kvar eining og ein informasjonsplan og ein varslings og ressursplan.
Kriseleiinga i Aurland kommune skal koordinere og leie alle kommunale tiltak når ei krise oppstår.
Naudsynte tiltak skal normalt gjennomførast i samsvar med gjeldande fagplanar for beredskap i dei enkelte einingane.
Kriseleiinga skal gjennomførast på lågast mogeleg nivå, jfr. Stortingsmelding 37 1996/1997. Krise innan eigen kommune skal normalt løysast i eigen regi.
 
Sjå elles tenesteerklæring for brannvernet i Aurland kommune beredskap brann/ulukker og brannførebyggjande.
 
Kva kan du forventa av tenesta?
Tenesta utfører nærare bestemte førebyggjande og beredskapsmessige oppgåver i krigs- og krisesituasjonar.
 
Kva forventar tenesta av deg?
Den enkelte si plikt til å førebyggje og avgrense skadeverknadene ved brann, eksplosjon og anna ulukke
 
Kva kostar tenesta?
Beredskapstenester som er lovpålagde er gratis. Det omfattar kommunal beredskap.
 
Korleis går du fram for å søkja om tenesta?
Ring tlf. 110 eller 112 viss det oppstår ei akutt hending. Dersom hendinga ikkje krev handling straks, eller om det er spørsmål vedrørande beredskapstenesta, kan du ringja vaktnummeret på tlf. 57 63 29 05 utanom arbeidstid. I arbeidstida kan du kontakte beredskapssjefen på tlf. 57 63 29 10.
 
Lovgrunnlag
Sivilforsvarsloven
Kvar kan du klaga?
Klager på vedtak skal sendast skriftleg til Aurland Kommune ved Brann og Kommunal Beredskap.
 
Besøksadresse:
Aurland Rådhus
Postadresse: Brann og Kommunal Beredskap
5745 Aurland
Telefonar/telefax: 57 63 29 10 / 57 63 29 01
 
 

Brannvernet i Aurland kommune brannførebyggjande - tenesteerklæring

Hovudmål
Innbyggarane og besøkjande i Aurland skal vernast mot brann og ulukker gjennom:
 • Brannførebyggjande tenester
 • Feie og tilsynstenestar i bustader
 • Sakshandsaming i saker som gjeld Brannloven
 
Kva er tenesta?
Innbyggjarane skal vernast mot brann og ulukker gjennom
a) Brannførebyggjande tenester
b) Brannberedskap
c) Feiartenester
d) Sakshandsamar i saker som gjeld Brannloven
 
Kven gjeld tenesta for?
Alle fastbuande og andre som mellombels oppheld seg i Aurland samt alle verksemder.
 
Innhaldet i tenesta 
BRANNFØREBYGGJANDE:
 • Tilsyn i særskilte brannobjekt. Aurland kommune har svært mange slike objekt. Har like mange som ein gjennomsnittskommune på 15000 innbyggarar.
 • Opplæring og kursing eksterne kurs som grunnleggjande brannvernopplæring, sløkkjeøvingar, evakueringsøvingar m.m.
 • Informasjonstiltak og rettleiing om brannførebygging og brannteknikk.
 • Motivasjonstiltak og rettleiing om brannførebygging og brannteknikk.
 • Bruk av fyrverkeri
 • Informasjons- og motivasjonstiltak for barnehagar, skular og andre etter kapasitet.
 • Handsløkkjarar (Pulverapparat, skumapparat, Co2 apparat og husbrannslangar m.m) - Kontroll, service og sal.
 • Sakshandsaming av søknader om oppbevaring av brannfarlige- og eksplosive varer
 • Sakshandsaming av søknader om sal og bruk av fyrverkeri.
 • Sakshandsaming av søknader om løyve til tidsavgrensa tilstelingar.
 • Søknadsskjema om løyve til Jonsok og Olsokbål kan ein få ved å venda seg til kundetorg, eller elektronisk ved å gå inn på heimesida www.aurland.kommune.no   Løyve vert gjeve av kommunetorget.
 • Anna sakshandsaming.
 • Sakshandsaming av ureiningsaker etter arbeidstid sjå elles tenesterklæring for teknisk eining.
 
FEIING:
 • Feiing – lovbestemt kvart 4.år
 • Informasjon om rett bruk av fyring og informasjon om brannførebyggjande som krav til handsløkkjarar, rømingsvegar og røykvarslarar.
 • Tilsyn– lovbestemt kvart 4.år
Sjå elles tenesteerklæring for brannvernet i Aurland kommune beredskap brann/ulukker og kommunal beredskap.
 
Kva tenesta ikkje omfattar
Tenesta omfattar ikkje konsulentverksemd etter plan og bygningslova og brannlova.
 
Kva kan du forventa av tenesta?
Forskrifta seier minimum feiing og tilsyn for bustadhus kvart fjerde år
I Aurland er det vedteke behovsprøvd feiing og tilsyn.
Behovsprøving kan tilseie oftare feiing.
Dei fleste husa er hittil feia anna kvart år og tilsyn kvart fjerde år.
 
Alle bygg som er registrerte etter § 13 i Lov om brannvern skal ha særskild tilsyn.

 
Kva forventar tenesta av deg?
Eigar av ein kvar bygning (brannobjekt), skal syte for at dette er bygd, utstyrt og vedlikehalde og vert drive i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Bedriftseigarar som har bygg registrerte etter § 13 i Lov om brannvern, skal i tillegg syte for at branntryggleiken er tilfredsstillande dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, m.a. vedlikehalds- og interne kontrollrutinar.

 
Kva kostar tenesta?
a)   Brannførebyggjande tenester :
som er lovpålagde er gratis.
Andre tenester som råd, rettleiing og enkel informasjon er òg gratis. For meir ressurskrevjande tenester, som gjennomføring av kurs, øvingar og liknande, må det påreknast å betale ein avtalt pris.
 
b) Feiartenester /tilsyn
som er lovpålagde er dekka av feie og tilsynsavgifta, som inneber tilsyn av bustad, feiing av skorsteinar og tilsyn med fyringsanlegg.
Storleiken på feie og tilsynsavgifta vert fastsett av Kommunestyret kvart år og kan lesast på tilsend faktura for kommunale avgifter. Ein kan òg få opplyst om dette ved å venda seg til kommunen sitt kommunetorg.
Feiing av skorsteinar i hytter er frivillig. Kommunen feier desse mot betaling. Eigaren tek då kontakt med brannvernet eller kommunetorget og tingar feiing.
Dette kan gjerast fast eller for det aktuelle året.

c) Sakshandsaming i saker som gjeld Lov om vern mot brann og Lov om forureining  (akuttsaker). Saker utanom arbeidstid.
 
Korleis kan du nå oss?
Brannførebyggjande og sakshandsaming ring tlf. 57 63 29 10.
Søknader etter lov om vern mot brann – søknad om oppbevaring av brannfarleg vare, oppbevaring av eksplosiv vare , søknad om sal av fyrverkeri, søknad om løyve til tidsavgrensa tilstelingar, søknad om løyve til jonsok og olsokbål m.m.
 
Feiing og tilsyn av bustader.
Det vert informert om kva tid dette skal skje 1-3 dagar i førvegen og dersom tida ikkje høver kunden ringer kunden for å avtale ny tid. Mobilnummer til feiaren finn du på feie og tilsynslappen.
Ureiningssaker ring 57 63 29 10 på dagtid og 57 63 29 05 etter arbeidstid.
 
Lovgrunnlag/klagerett
 
 
Kvar kan du klaga?
Klager på vedtak skal sendast skriftleg til Aurland Kommune ved Brann og Kommunal Beredskap.
 
 
Besøksadresse:
Aurland Rådhus
Postadresse: Brann og Kommunal Beredskap
5745 Aurland
Telefon/telefaks: 57 63 29 10 / 57 63 29 01
 

 

​Beredskap brann og ulykker i Aurland kommune - tenesteerklæring

Hovudmål
Brannvernet i Aurland skal vera innsatsstyrke ved akutte ulukkessituasjonar for å sikra menneske, dyr, miljø og materielle verdiar.

Kva er tenesta?
Vera innsatsstyrke ved brannar, ulukker, akutt forureining, samt i andre akutte situasjonar.
Døgnkontinuerlig vakt som også inneheld teknisk vakt og vakt for tryggleiksalarmar.

110 sentralen i Florø er operativ heile døgnet og formidlar brannvarsling til Aurland brannvesen.
Overbefalsvakta rykker ut ved behov ved tryggleiksalarmar og ved henvendelsar på vaktnummer teknisk vakt.
Opplæring og kurs internt og grunnkurs for deltidsmannskap for Aurland Og Lærdal brannvern.
Beredskapsøvingar og evakueringsøvingar for særskilde brannobjekt etter førespurnad og kapasitet.
Luftfylling av vassdykkarflasker og utlån av utstyr.
Vasskøyring til brønnar og spyleoppdrag.
 
Kven gjeld tenesta for?
Tenesta gjeld i utgangspunktet for alle fastbuande og andre som mellombels oppheld seg i Aurland samt alle verksemder.
 
Innhaldet i tenesta 
Brannberedskap:
 • Døgnkontinuerlig vakt.
 • Bistand ved beredskapsøvingar i institusjonar og bedrifter og kommunale bygg.
 • Innsatsstyrke ved brann, trafikkuhell og andre akutte situasjonar.
 • Opplæring og kursing interne kurs og øvingar samt kurs for Aurland og Lærdal når det gjeld grunnkurs for deltidspersonell.
 • Beredskapsøvingar og evakueringsøvingar for særskilde brannobjekt etter førespurnad og kapasitet.
 • Luftfylling av vass- og røykdykkarflasker
 • Vasspumping
 • Vasskøyring - brønnfylling - spyling
 • Bråtebrann
 • Utlån av utstyr
 • Bålbrenning
Anna beredskap:
 • Tryggleiksalarmar
 • Teknisk vakt
 • Sakshandsaming av ureiningsaker etter arbeidstid sjå elles tenesterklæring for teknisk eining.
Sjå elles tenesteerklæring for brannvernet i Aurland kommune brannførebyggjande og kommunal beredskap. 
 
Kva kan du forventa av tenesta?
Vere innsatsstyrke ved brannar, ulukker, akutt forureining, samt i andre akutte situasjonar.
Døgnkontinuerlig vakt som i tillegg til brannvakt også inneheld teknisk vakt og vakt for tryggleiksalarmar.
 
110 sentralen i Florø er operativ heile døgnet og formidlar brannvarsling til Aurland brannvesen.
Aurland Helsetun mottek tryggleiksalarmar og varslar overbefalsvakta ved behov.
 
Teknisk vakt kan ein nå ved å ringa 57 6 3 29 05 etter arbeidstid.
Dette er ein vaktordning som omfattar alt innan veg, vatn, avløp, brøyting m.m.
Teknisk vakt har også ordna med å opna riks og fylkesvegar etter ras.
 
Tenesta utfører nærare bestemte beredskapsmessige oppgåver i krigs- og krisesituasjonar.
 
Sakshandsamar i saker som gjeld Lov om vern mot brann og Lov om forureining (akuttsaker) for saker utanom arbeidstid. På dagtid ta kontakt med teknisk eining.
 
Kva forventar tenesta av deg?
Den enkelte si plikt til å førebyggje og avgrense skadeverknadene ved brann, eksplosjon og anna ulukke.
Alle pliktar å vise allmenn aktsemd og opptre på ein slik måte at brann, eksplosjon og anna ulukke vert førebygd.
Kvar og ein pliktar ved brann, eksplosjon eller anna ulukke straks å melda frå til dei som er utsette for fare og ved behov varsle naudalarmeringssentral 110. Det same gjeld ved overhengande fare for ei slik hending.
Alle som oppheld seg nær ein brann, eksplosjon eller anna ulukke pliktar etter evne å gjere det som er muleg for å avgrense skadeverknadene.
 
Kva kostar tenesta?
Beredskapstenester som er lovpålagde er gratis. Det omfattar beredskap og hjelp ved brannar, ulukker og andre akutte situasjonar.
Ved akutt forureining skal utgiftene dekkast av den som forureinar, heimla i lov om forureining.
 
Korleis går du fram for å søkja om tenesta?
Ring tlf. 110 viss det oppstår ei akutt hending som du trur brannvesenet kan hjelpa til med å løysa.
Dersom hendinga ikkje krev handling straks, kan du ringja vakttelefonen på tlf. 57 63 29 05 etter arbeidstid.
På dagtid ringer du 57 63 29 00 og spør etter hjelp alt etter kva hending som har skjedd.
Ureiningssaker ring 57 63 29 10 på dagtid og 57 63 29 05 etter arbeidstid.
 
Lovgrunnlag
Kvar kan du klaga?
Klage på vedtak skal sendast skriftleg til Aurland Kommune ved Brann og Kommunal Beredskap.
 
Besøksadresse:
Aurland Rådhus
Postadresse: Brann og Kommunal Beredskap
5745 Aurland
Telefonar/telefax: 57 63 29 10 / 57 63 29 01