Innmelding og utmelding Aurland kulturskule

Frist for påmelding til undervisning for hausten er 20. juni kvart år.

Søknad om plass- og /utmelding av kulturskulen vert gjennomført elektronisk.

Du kan melde deg inn i kulturskulen her

Det er sjølvsagt mogeleg å melde seg på elles i året også, men då vert du sett på venteliste. Du vert oppteken som elev dersom me har ein lærar som har ledig plass til deg.

Musikk og kulturskulen følgjer skuleruta, men me startar opp veka etter skulestart på hausten.

Utmeldingar:
Ved utmeldingar skal elevar/føresatte gjere det gjennom  www.speedadmin.dk 

Frist for utmelding i løpet av året er 1. desember. Du kan melde deg på fortløpande gjennom heile året. Da får du tildelt plass etter kapasitet.

www.speedadmin.dk  er ei viktig side for elevar og føresatte etter påmelding. Her ligg all informasjon de treng om timar, stad og lærar. I tillegg får de alle beskjedar på den e-postadressa de har registrert dykk med.

Tilbod i Aurland kulturskule

Oversikt over tilboda i Aurland kulturskule.

I Aurland kulturskule er det plass til alle!!!

TILBOD TIL 1. og 2. KLASSE (Grunnopplæring)

Grunnopplæringa er eit tilbod for deg som går i 1. eller 2. klasse (viktig å velje riktig klasse!)

Undervisninga går føre seg i gruppe, med vekt på song, rørsle, dramatisering og leik.

Det er både grunnopplæring tilbod i Aurland og Flåm, tall grupper og samansetting er avhengig av tal påmeldte.

Når du har gått gjennom grunnopplæringa i 1. og 2. klasse kan du velje eit av dei andre tilboda frå og med 3. klasse.

TILBOD FRÅ OG MED 3. KLASSE

Når du kjem til tredje klasse så kan du velja ein individuell time eller råkkegjengen.

Råkkegjengen

Råkkegjengen er ypperleg for deg som ikkje veit kva instrument du bør velja. Undervisninga er retta mot samspel, men med meir instrumental fordjuping, 30 minutt kvar veke.

Instrumenta du får prøva er; piano, gitar, bassgitar og trommer. I tillegg får gruppa 30 minutt vokalundervisning kvar veke. 

MUSIKK

Bassgitar

Om det finnes noko som 'det viktigaste instrument' i band, da må det nesten vere bassgitaren!

Bassen skapar fundamentet i akkordane og er avgjørande for 'groove' eller 'swing'.

Utan bass ingen puls i musikken! Men bassen kan like godt ha ein melodisk solo!

Ynskjer du å heve bandet til nye høgdar, da er bassen kanskje noko for deg!
 

Gitar

Det er mange som har ein gitar liggande... Kjekt å bare kunne ta opp gitaren og spele litt.

Me fokusera i første omgang på repertoar og teknikk. So fort som muleg starta me i band og gjere oss klare til konsert.

Alt er muleg: elektrisk gitar i rockeband, kasse-gitar, singer-songwriter, folkemusikk, m.m
 

Piano

Lær og spel favorittlåtane dine etter notar og besifring. Vakre melodiar, tøffe rockeriff eller klassiske perler. 
 

Hardingfele

Undervisning i slåttespel etter tradisjonelle opplæringsmåtar, stort sett utan notar.

Undervisning individuell og i gruppa.

 

Messing Blåseinstrument

Vil du lære å spille trompet? Kornett? eller flygelhorn?

Dersom du ynskjer å ta time for moro skyld eller har ambisjonar til å spile i et band eller korps, så kan du få undervisning tilpassa etter dine behov og musikksmak.

Det er morosamt å lære seg å spille et instrument.

I utgangspunkt er timane individuell, men samspel er ein viktig del av opplæringa. Da får du betre musikkforståing, innsikt i musikkens ulike element og blir kjende med repertoar frå ulike tidsperiodar.

Samt å utvikle tekniske ferdigheter på hovudinstrumentet.

Lyst til å prøve et messinginstrument? Bare melde deg på!

 

Slagverk

Likar du rytme? Da er tromme kanskje noko for deg!

Du lærar å spille trommesett og ulike andre perkusjonsinstrument.
 

Toradar og trekkspel

Lær og spel etter gehør. Kjende melodiar, vals, polka, reinlender med meir. 

(undervisninga startar med forbehold om at ein har lærar for skuleåret)​
 

Vokal

Liker du å syngje? Da er sangundervisning noko til deg!!!

Her får du inspirasjon til å syngje, tryggheit til å sleppe fri stemma, både heima, i kor eller på skulen.

Du lærar å formidle musikk, utvikle tekniske ferigheitar, og følelsesuttyrk gjennom stemma.

Undervisninga er tilpassa dine mulegheiter og musikksmak.

Målet er å få elevane til å fungere både sjølvstendig og i gruppe/bandsituasjon.

Noen ynskjer å blir profesjonelle songarar, mens andre ynskjer musikk som hobby.

 

Uansett er musikk ein viktig del av livet!

BILETKUNST

Opplæring i teikning og måling med akvarell og akrylfargar.

Det vert lagt opp til praktisk arbeid i grupper med fagleg rettleiing frå lærar.

Undervisninga føregår i gruppe på onsdagar i ABU si handverkslokal.

KULTURSKULETILBOD TIL ELEVAR MED SPESIELLE BEHOV

Har du lyst til å vere med i musikk- og kulturskulen, men har du spesielle behov på grunn av fysiske eller andre orsakar?

Meld deg på til dette tilbodet, så tek me i musikk- og kulturskulen kontakt med deg for å diskutere behovet og mulegheitene!!

Lærarar

Arnt Bjørar Eggen: 46 16 65 03 - arnt.bjornar.eggen@aurland.kommune.no
Musikklærar Gitar, bass, slagverk, band,
barnehageopplæring, grunnopplæring 1 og 2,
saksofon, fløyte, klarinett og dirigent ved Flåm Musikklag

Øyvind Ottesen: 47 80 63 30 - oyvind.ottesen@aurland.kommune.no
Musikklærar song, barnehageopplæring, 
grunnopplæring 1 og 2, lærar for elevar med
spesielle behov

Hallgrim Skjerdal: 45 66 03 39 - haling@online.no
 
Musikklærar fele og hardingfele

Magnus Øydvin: 90 72 38 17 - magnus.oeydvin@gmail.com
Musikklærar fele og hardingfele

Marisa Taylor: 97 73 41 64 - marisa.taylor050@gmail.com
Musikklærar piano og dirigent for Aurland Songkor

Gro Anita Stentvedt: 97 06 36 61 - groanita.stentvedt@aurland.kommune.no
Lærar biletkunst

Ver venleg å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller informasjon til oss.

Med musikalsk og kunstnarleg helsing får oss.

Sørviserklæring Kulturskulen

Aurland kulturskule skal arbeida for å styrka den kulturelle fellesskapen i Aurland kommune. Føremålet med tenesta er at barn og unge skal få høve til å utvikla og presentera dei kunstnarlege og kreative evnene sine gjennom musikk- og kunstopplevingar, utan omsyn til alderen eller funksjonsnivået deira.

Likeverd, ærlegdom og respekt er dei grunnleggande verdiane som skal prega alt arbeid og alle tenestene i Aurland kommune.
Kvaliteten på tenestene skal målast ved jamlege brukarundersøkingar. Spørsmåla i desse brukarundersøkingane samsvarar med utvalet av arbeidsmål slik dei er formulerte under.

Dei tilsette i kulturskulen skal arbeida for at:

Elevane skal oppleva fagleg utvikling.

Elevane skal oppleva at læraren motiverer dei.

Elevane skal få undervisning tilpassa nivået sitt og utfordringar som dei kan meistra.

Elevane skal oppleva at læraren har forventningar til utviklinga deira.

Elevane skal trivast i samspel med andre elevar i kulturskulen.

Elevane skal oppleva respekt og at lærarane lyttar til meininga deira.

Elevane skal oppleva meistring og glede ved å opptre på konsertar, utstillingar og liknande.

Elevane skal oppleva høg standard på instrument, utstyr og læringslokale.

Dei føresette skal oppleva at eleven har god fagleg og sosial utvikling.

Dei føresette skal oppleva at eleven kjenner seg trygg og inkludert i kulturskulemiljøet.

Dei føresette skal oppleva at eleven føler han kan påverka læringsmåla sine.

Dei føresette skal oppleva god kommunikasjon med lærarar og leiinga ved kulturskulen.

Dei føresette skal oppleva at samarbeidet mellom kulturskulen og heimen fungerer godt og er prega av gjensidig respekt.