Den kulturelle spaserstokken logo
Den kulturelle spaserstokken logo

Den Kulturelle Spaserstokken

Målet med Den Kulturelle Spaserstokken:

  • å syte for profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre
     
  • å leggja til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det vert utvikla gode kunst- og kultutprosjekt lokalt innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk
     
  • å bidra til at eldre får eit tilpassa kulturtilbod på stader der dei er i dagleglivet
Det er kommunane som har høve til å søkja om midlar frå den kulturelle spaserstokken. Ordninga blei etablert i 2007, og er ei oppfølging av: 
I Aurland omfattar Den Kulturelle Spaserstokken tilrettelagde arrangement for eldre gjennom året. Søknad om midlar blir utforma i samråd med Eldrerådet.

Seniorsurf

Det vert årleg arrangert Seniorsurf i september i lokala til Aurland folkebibliotek. Dato for arrangementet vert annonsert i eigen annonse.