Målet med prosjekta er å betre miljøtilstanden i elvane og samstundes ta omsyn til flaumsikring og eit attraktivt nærmiljø. Aktuelle tiltak er steinutlegg som er bra for fisk og bremsar erosjonskreftene ved flaum, eller sideløp/kilar som gjev betre miljøforhold og samstundes aukar avlaupskapasitet ved flaum. Ved rett utforming kan vi få til ein attraktiv og naturtypisk elvenatur til fordel for fastbuande og turistar. Elvane i Aurland kommune og då særleg Aurlandsvassdraget, Nærøyvassdraget og Flåmsvassdraget er verdenskjende turistmagnetar.

prosjektorganisasjon.jpg
Prosjektleiar Jan Olav Å. Møller og byggjeleiar Henning Elgåen

Dokument for nedlasting:
LFI rapport for Flåmsvassdraget kan du last ned
her.
LFI rapport for Nærøyvassdraget kan du last ned her.
Prosjektplan(styringsdokument) for prosjektet kan du last ned her.

For prosjektet i Flåmsvassdraget er det gjeve tilskot frå NVE til gjennomføring av tiltaksplanen. Elveeigarlag og andre instansar har fått rapportane tilsendt og kommunen ønskjer tilbakemelding på kva av tiltaka som er prosjektert som grunneigarane ønskjer gjennomført.  Tilbakemeldingane vil danne grunnlag for anbodsdokumenta for gjennomføringa. I tillegg til gjennomførin av tiltaka i 2023 er det også lagt inn ein overvåkingsfase i 2023 - 2025 for å kunne måle og synleggjera effekten av dei brukte midlane, samt  kunne bedømme tilstanden av fiskebestanden. Overvåkinga og evalueringar inkludera årlege fiskeundersøkingar(ungfisk og gytefisk), prøver av sediment og kartlegging like i etterkant av gjennomførte tiltak, samt år etter tiltaka. Overvåkinga vil vera naudsynt med tanke på å følgja opp bestandane og tiltaka. 
 

240677451_596885828142398_8634982770530213528_n.jpg
Frå synfaring med Flåm elveeigarlag