1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer

Møteplan 2021

Oversikt over møte i politiske utval 2021 finn du her: 

 

 

 

 

 

 

 

Kl.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret

10.00

 

4+5*,11

 

29

 

3*,17

 

 

23*

 

4

16*

Administrasjonsutval*

10.00

 

4+5*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskap

10.00

 

4+5*, 18*

 

22

 

10,24*

 

 

2*

21*

25*

9*

 

Plan- og eigedomsutvalet

09.30

11

4+5*,15

1,15

19

31

28*

 

16

20

18

22

20

Levekårsutvalet

12.30

 

4+5*,15

 

19

 

28*

 

30

20

 

22

 

Kontrollutvalet

11.00

20*

4+5*, 23

 

27

 

8

 

 

14

 

16

 

Eldrerådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

 

21

17

 

21

 

30

 

 

22 

 

24

 

Aurland Hamnestyre

 

25

 

 

14

26

 

 

 

1

 

 

1

Valstyret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordførar/leiaren i utval kan kalle inn til ekstra møte ved behov. Dersom det ikkje er saker, kan ordførar/leiaren også avlysa oppsett møte.

 

Møte merka med *:

*administrasjonsutvalet: fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved behov
*Kontrollutvalet 20. januar - ekstramøte
*4 og 5. februar: formannskapsmøte pluss folkevaldopplæring for alle politikarar to halve dagar på Teams.
*18. februar: fondstyret
*3.juni: strategiseminar knytt til økonomiplan
*17. juni: kommunestyremøte med eigarskapsdag. Eigarskapsdagen inngår i ordinært møte. Open post og spørjetimen vert ikkje sett på saklista
*24. juni formannskapet og 28. juni plan- og eigedomsutvalet og levekår: Sak – innspel til økonomiplan
*2. september formannskapet: økonomiplan
*23. september kommunestyret: økonomiplan
*21. oktober: budsjettkonferanse
*25.november formannskapet: utlegg av budsjett
*9.desember: 2.gongs handsaming av budsjett. Utsending til kommunestyret vert den 10. desember.
*16. desember: Open post og spørjetimen vert ikkje sett på saklista

Valstyret er ikkje lagt inn, men møte vert i utgangspunktet lagt til same dag som formannskapet har møte.
I samband med møte i formannskapet kan det og bli møte i fondstyre, kommuneplannemnda og kommunalt klageorgan.
Skulefri: haustferie veke 41, vinterferie veke 8

 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland