Opne møter i kontrollutvalet
Kontrollutvalet vedtok i møte 27. februar 2012 at møta i Kontrollutvaler skal vera opne for publikum.
    Vedtaket
    Møta i kontrollutvalet vert frå og med neste møte halde for opne dører
    Sekretariatet fremjar forslag om saker der møtet skal lukkast. Elles kan forslag om opning
    eller stenging av møtet i einskildsaker fremjast av medlame i møtet.

Sekreteriat for kontrollutvalet
PricewaterhouseCoopers utfører sekretariatstenestene for kontrollutvala i kommunane i Sogn regionråd. Kontrollutvala skal på vegne av kommunestyre syta for tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga.

Sakspapir kontrollutvalet
Møteplan kontrollutvalet