Det er teke fleire prøver og siste prøve syner at ureininga kjem frå boreholet. Sannsynleg årsak til ureininga er tilsig av ureina overflatevatn ved boreholet. 

Tiltak:

  1. Pumpesump er reingjort og klora.
  2. Jevnlig prøveuttak på vassverk til ein har to påfølgende negative prøveresultat.
  3. Kokepåbod vert innført
  4. Mattilsynet er kontakta.
  5. UV anlegg vil bli montert, det er ca 4 vekers leveringstid på utstyret
  6. Dei store vassmengdane som no er tilført via nedbør er positivt for raskare å rense  grunnen for bakteriar.

Oppheving av kokepåbod vil bli varsla når det ligg føre to påfølgjande negative prøveresultat. Bebuarar i Skjerping bustadfelt får tilsendt eige varsel på sms/e-post.