Covid – 19

Tal testa i Aurland

Tal innlagd

Tal døde

2020

1

381 (+23)

 

 

2021

0

134 (+22)

 

 

 

Risikovurdering;    Nivå 1

Aurland kommune har pr. i dag ingen kjend smitte i kommunen og ingen utfordring innan TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) Det vert vurdert at kommunen kan risikere smittetilfelle  knytt til smittesituasjonen i Hardanger og særleg Voss. Dette grunna naudsynte reiser til Voss, særleg i samband med jobb og skulegang.

Kommunen oppmodar fortsatt sine innbyggjarar til å følgje dei nasjonale råda om å unngå fritidsreiser. Samt å ikkje reise til eller ta i mot besøk frå område med auka smitte.

Dei nasjonale råda for Vinterferien er

  • Kan reise på hytte eller hotell
  • Følgje dei retningslinjane som gjeld i kommunen du bur
  • Handle i heimkommune før du reiser
  • Færrast mogleg besøk og dei same over tid – maks 5
  • Kontakt med andre – utandørs
  • Aktiviteter – utandørs

 

HUSK - det kan fort skje endringar!

 

Risikonivå i heile Vestland finn de her; https://www.statsforvalteren.no/vestland/samfunnstryggleik-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/risikoniva-i-vestland/ 

Risikonivå

 

Beskriving

Nivå 1

Kontroll

Ingen eller få påviste tilfelle, med moglegheit for at det fort kan skje endringar.

Nivå 2

Kontroll med klynger

Lokale og regionale utbrot som vert kontrollerte.

Tilfella kan vere avgrensa til grupper, og ein låg del (under 10%) har ukjend smitteveg.

Testing og smittesporing vert handsama greitt.

Nivå 3

Aukande spreiing 

Aukande smitte utanom dei avgrensa utbrota, og fare for rask spreiing av tal smitta.

Det er dels einskilde tilfeller, og dels klynger i ulike miljø.

Kapasitet for smittesporing og testing er under press.

Nivå 4

Utbredt spreiing

Høg og raskt aukande smitte utanom avgrensa utbrot. Press på kapasitet I sjukehusa. Auke med smitte I sårbare grupper og 20-30% har ukjend smitteveg. Auke i innlegjingar og dødsfall. Kapasitet på smittesporing og testing er overbelasta.

Nivå 5

Ukontrollert spreiing

Ukontrollert smitte i samfunnet og fare for at sjukehusa sin kapasitet vert overskride. Aukande smitte utan kjend smitteveg, der over 30% har ukjend smitteveg. Smittesporing er ikkje mogleg å gjennomføra grunna manglande kapasitet.

Kjelde: fhi.no

Aurland kommune rapporterer her på personar som oppheld seg i kommunen der det er kommunen som har ansvar for den medisinske oppfølginga.

Pr i dag har ingen som har testa seg i Aurland, som har testa positivt.

Personer som er folkeregistrerte og korkje bur eller oppheld seg i kommunen, er ikkje med i denne rapporteringa.  

Tenesteleiar
Helse og Førebygging.
Guri Olsen