Kommunevåpen Aurland kommune

Møte i Aurland kommunestyre torsdag 17. september 2020

Møtet vert gjennomført i kommunestyresalen på rådhuset, men for å avgrense spreiing av Covid-19 ber vi publikum om å sjå sendinga på KommuneTV i staden for å møte opp fysisk. 

Kommunestyret startar kl. 10.00. Møta vert streama gjennom KommuneTv.
I starten av kommunestyremøtet vert det gitt orienteringar om:

  1. Arne Johannesen, regionlensmann i Sogn orienterer om Aurland lensmannskontor
  2. Ståle Brandshaug, direktør i Visit Sognefjord orienterer om Korona-situasjonen og reiselivet

Sakliste - Aurland kommunestyre

056/20

Godkjenning av møteprotokoll

057/20

Spørjetime

058/20

Referatsaker

059/20

Open post

060/20

Turistinformasjon i Aurland kommune frå 2021

061/20

Fastsetting av planprogram - detaljregulering med konsekvensutgreiing for Holmen gruve og deponi

062/20

Kommunal planstrategi 2020-2023 -  vedtak

063/20

Oppstart av arbeid med samfunnsdelen til kommuneplanen i Aurland kommune

064/20

Fornying av sals og skjenkeløyver for perioden 01.10.2020 - 30.09.2024.

065/20

Retningslinjer for sal og skjenking av alkoholhaldig drikk

066/20

Aurland trafikk og parkering - parkeringsstrategi og organisasjonsform

067/20

Kjøp av aksjer i EPI AS

068/20

Aurlandsprisen - endring av Statuttane

069/20

Fråsegn til høyring - NOU 2020:6 - Frie og hemmeleg val - Ny vallov

070/20

Val av forliksråd og oppnemning av faste møtefullmektigar til forliksrådet for perioden 2021 - 2024

071/20

Val av namnenemnd 2020 - 2023

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland