Program:
Velkomen v/ ordførar Trygve Skjerdal
Omstilling og føringar frå KS v/ kommunedirektør Steinar Søgaard
Demografi og rekruttering v/ HR/Personalrådgjevar Turid Stigen Sørensen
Opplæringsplikta til kommunen, informasjon om oppvekstsenter og kva skal til v/ skulefagleg ansvarleg Beathe Ekhall Stentvedt
Informasjon frå kommunar som har oppvekstsenter i dag.
SWOT-analyse for oppvekstsenter frå barneperspektivet
 
Vedtak i kommunestyret i sak KS-sak 048/22: Aurland kommune vedtek å gjennomføre eit folkemøte i Flåm med utgangspunkt i oppvekstsentersaka. Dette for å sikre brei involvering i ei sak som vedkjem heile bygdesamfunnet. Saka skal og sendast ut på høyring med moglegheit for innspel. Etter dette kjem saka tilbake til politisk behandling.