Korttidsopphald og dag/nattopphald i sjukeheim, dvs tenester tildelt etter Kommunehelsetenestelova og Lov om sosiale tenester § 4-2 bokstav d, skal eigenbetalinga vere satsar som til ei kvar tid blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v

Opphaldsutgifter ved langtidsplass vert regulert i tråd med forskrift frå Sosial- og helsedepartementet. Gjeldande forskrift er "vederlag for opphald i institusjon m.v"