Vederlag for opphald i institusjon

Korttidsopphald og dag/nattopphald i sjukeheim, dvs tenester tildelt etter Kommunehelsetenestelova og Lov om sosiale tenester § 4-2 bokstav d, skal eigenbetalinga vere satsar som til ei kvar tid blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v

Opphaldsutgifter ved langtidsplass vert regulert i tråd med forskrift frå Sosial- og helsedepartementet. Gjeldande forskrift er "vederlag for opphald i institusjon m.v"
 
 
 
 

eFaktura

Få rekninga som eFaktura

Aurland kommune tilbyr eFaktura til sine kundar.

Med eFaktura får du rekninga ferdig utfylt i nettbanken. Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med eit klikk.

I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte rekningar – uansett kvar du er.

 

eFaktura medfører at rekningane vert sendt til deg ferdig utfylt til nettbanken din i staden for i postkassen. Du slepp såleis å bruke unødig tid på inntasting av lange KID- og kontonummer. Du kan gjere eigne endringar før du godkjenner betalinga. eFakturaer som allereie er betalt, ligg tilgjengeleg i nettbankarkivet ditt i 16 månader.

Det vil også vere mogleg å kombinere eFaktura med avtalegiro. Du vil då få faktura med spesifikasjon tilsendt elektronisk til din nettbank, medan trekket vil skje automatisk ved forfall.

Avtale om eFaktura med Aurland kommune teiknar du sjølv i nettbanken din.

For meir informasjon, sjå internettadresse www.efaktura.no  eller kontakt økonomiavdelinga, tlf. 57 63 29 53.