Ty er eit nyetablert bustadfelt som er knytt til eksisterande felt. Det ligg om lag 1,5 km frå Aurlandsvangen, vakkert plassert med nydeleg utsyn til fjorden og fjella. Tomtene vil i løpet av juni 2023 vera byggjeklare og ferdig opparbeidd med kommunal infrastruktur. 

Norconsult AS har planlagd og prosjektert det nye bustadfeltet. Jordalen Entreprenør AS har utført byggjearbeidet av veganlegg, vatn, avlaup, El-anlegg og tomteflater gjennom utførelsesentreprise. Frå kommunen er prosjekteigar Reinhardt Sørensen, prosjektleiar Jan Olav Å. Møller, byggjeleiar Aquapartner AS, ansvarleg for geoteknisk prosjektering har vore Sunnfjord geoservice AS.  Ingeniør Henning Elgåen og ingeniør Steve Elgåen har vore sentrale ressursar i prosjektoppfølginga. Tilsette frå teknisk innan veg og VA har vore sentrale fagressursar.

Formannskapet har vore prosjektstyre for prosjektet. Plan og eigedomsutvalet har vore planmynde og vedteke tomteinndeling.

Anlegg for vatn, avlaup, overvatn, straum og fiber er ført fram til den einskilde tomta. Det vert lagt opp til samordna utbygging mellom Aurland kommune og tomtekjøpar ved å etablere veg og byggetomt på same tid. God kommunikasjon mellom tomtekjøpar og kommunen er forventa og avgjerande!

Tomteprisane er fastsett av Aurland kommune i formannskapssak 031/23 den 25 mai 2023.  Pris pr ferdig utsprengde og opparbeidde tomter i felt A og B variera frå kr 932 460 til kr 970 260.

Felt A - C - Ty bustadfelt.JPG

Føringar i høve tildeling av tomt, jf kommunestyre sitt vedtak om retningslinjer av 10.02.2022:
Felt A og B kan berre kjøpast av privatpersonar. Privat vidaresal er ikkje mogleg, kjøpekontrakta vil regulere at kommunen har attkjøpsrett for tomta for kjøpspris utan indeksregulering. Tomtekjøpar må i såfall dekke omkostningar. 

Dersom det er fleire interessentar per tomt, vil dei tildelast etter følgjande fordelingsnøkkel:
- Loddtrekning for felt A og B.
- For felt C er det tildeling til beste tilbod, vekta 60% på tilbodspris og 40% på framdrift.

Privatpersonar kan by på fleire tomter for å auke sannsynet for tildeling ved stor interesse. Ein vil få tildelt maksimalt ei tomt, sjølv om ein har søkt på fleire. Om ein søker på fleire, kan søkar prioritere. Det er berre tillate med ein søknad frå kvar hustand for kvar bustadtomt. Dersom søkjar har fått tildelt ei tomt gjennom loddtrekning, vert denne søkjaren ikkje med i loddtrekninga på neste bustadtomt. 

Hent søknadskjema her:
- Søknadsskjema

Frist:
Frist for å levere søknad er 01.09.2023 for felt A, B og C. Dersom det ikkje er søkjarar på ei bustadtomt innan søknadsfristen er ute, kan denne verte tildelt fortløpande etter fyrste til mølla prinsippet, når søknad kjem kommunen i hende. 

Prospekt
Norconsult AS har utarbeidd prospekt for tomteområdet, medan Arkitektkontoret 4b har utarbeidd illustrasjonar, planar og snitt som er førande for utbygging av tomtene.

Les prospekt og teikningar her:
Prospekt
Vedlegg 1 - Prisliste, kart med gbnr
Vedlegg 3A Situsjonsplan utomhus
Vedlegg 3B Situasjonsplan - Felt A
Vedlegg 3C Situasjonsplan - Felt B
Vedlegg 3D Situasjonsplan - Felt C
Vedlegg 3E Snitt A, B og C
Vedlegg 3F Snitt D
Vedlegg 3G Snitt E og F
Vedlegg 3H Snitt G og H
Vedlegg 3I Snitt I, J og K
Vedlegg 3J Ty - 3D modell 
Vedlegg 4 - Reguleringsplan

Kjøpekontrakt

Retningslinjer for tildeling av kommunale bustadtomter, vedteke av kommunestyret 10.02.2022, sak 008/22.

Kontaktinformasjon:
Søknadar sendast til postmottak@aurland.kommune.no;
For spørsmål i høve tildeling av tomter, eller ønskje om visning saman med kommunen, ta kontakt med Ingeniør Henning Elgåen, henning.elgaen@aurland.kommune.no; mob 90732981, eller nestleiar Teknisk Jan Olav Å. Møller, janolav.moller@aurland.kommune.no, mob 45978522.