Føremålet med kommunedelplanen er å sikra leveområdet og levevilkåra for villreinen i område på kort og lang sikt. Kommunedelplanen skal vera det overordna planverktøyet for kommunane i forvaltinga av villreinstamma og skal vera styrande for den framtidige arealbruket i område.

Planframlegget er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 26.10. – 31.12.2015, og er tilgjengeleg elektronisk her:

 

Innspel til planarbeidet skal innan 31.12.2015 sendast til:
Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland / post@aurland.kommune.no