Eigenbetaling for heimebaserte tenester kjem inn under Lov om sosiale tenester.

Heimebaserte tenester tildelt etter Lov om sosiale tenester §4-2 bokstav b,c og e, er utan vederlag, jf merknader til forskrift § 8-2.

Middag kr 96,-, dessert/suppe kr 27,-, frukost/kvelds kr 47,-.

Leige av tryggheitsalarm kr 191,- pr mnd.
Vask av tøy kr 263,- pr mnd.

Eigenbetaling for praktisk bistand blir ført vidare som abonnementsordning dersom ein mottek over 6 timar hjelp i månaden.
 

Satsane for eigenbetaling pr mnd. blir då slik:

0-2 G kr 175,-
2-3 G kr 523,-
3-4 G kr 982,-
4-5 G kr 1 522,-
Over 5 G kr 2 072,-

Ved tildeling av 6 timar eller mindre pr månad betaler brukaren timepris etter følgjande satsar:

0-2 G kr 28,- pr. time
2-3 G kr 71,- pr. time
3-4 G kr 142,- pr. time
4-5 G kr 217,- pr. time
Over 5 G kr 295,- pr. time

Dagtilbod for heimebuande demente, kr 164,- pr dag