Skjema i pdf-format

Born og unge
Meldeskjema for barnevernstenesta

Brann og beredskap
Bråte- og bålbrenning - søknad om løyve

Helse- og omsorgtenester
Søknad om tenester etter helse- og omsorgslova - Du kan bruke det skjemaet for å søkje på: heimesjukepleie, praktisk bistand (heimehjelp/opplæring), omsorgsbustad, brukarstyrt personleg assistanse, omsorgsstønad, støttekontakt, kvardagsrehabilitering, dagsenter for heimebuande med demenssjukdom, tryggingsalarm, matombringing og plass i institusjon (avlastning, rehabilitering, kortids- og langtidsplass), rus og psykiatritenester.  
Fullmakt ved søknad om helse- og omsorgstenester
Ledsager-følgjekort
Samtykkeerklæring for helse og omsorg.pdf
Søknadsskjema koordinator, barnekoordinator og individuell plan
Søknadsskjema parkeringsløyve for røyrslehemma

Kart/oppmåling​
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar med nedsett konsesjonsgrense
Skjema KONTROLLPLAN for montering av eldstad(pdf)
Rekvisisjon for oppmålingsforretning

Næring
Søknadsskjema for næringsfond

Torgplass
Søknadsskjema torgplass i Flåm:
Søknadsskjema torgplass i Flåm - for salsaktivitet som krev serveringsløyve.docx PDF document ODT document
Søknadsskjema torgplass i Flåm - for salsaktivitet som IKKJE krev serveringsløyve.docx PDF document ODT document

Søknadsskjema torgplass på Aurlandsvangen og i Undredal:
Søknad om leige av torgplass Aurlandsvangen og Undredal  PDF document 

Vatn, avlaup, veg og parkering​
Søknadsskjema - Tilskot til private vegar
Søknadsskjema - Sanitærabonnement
Vatn, avlaup og renovasjon - Gjennomføringsplan
Vatn, avlaup og renovasjon - Erklæring om ansvarsrett