Nordfjellarådet og kommunane i Nordfjella ser svært positivt på tilrådinga, som er i tråd med klare synspunkt frå kommunane i Nordfjella, villreinnemnd, villreinutval og Nordfjellarådet.


Etter jakta 2024 vil sannsynlegheit for fråvær av smitte etter teoretisk modell væra på om lag 98%. Det har vore stilt store spørsmål ved krav om 99%, som blir vurdert som svært urimeleg og teoretisk og utan bruk av skjønn. Etter Nordfjellarådet sitt syn må 97 - 98% kunne definerast som «eit akseptabelt nivå».


Utan nye tilfelle av cwd etter jakta 2024, med gode fellingsresultat og optimal prøvetaking, så må overføring av dyr frå sone 2 til sone 1 kunne starte i 2024.
Nordfjellarådet og kommunane i Nordfjella håpar no at arbeidsgruppe og prosjektleiing for reetablering blir etablert snarast råd.


Pål Rørby, leiar ordførarkollegiet kommunane i Nordfjella Mobil: 91638675

Jens Olav Holven, leiar Nordfjellarådet Mobil: 93610913

Knut Arne Gurigard, koordinator reetablering Mobil: 99287940