1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer
Kart over planområde flaumløp E16

Oppstartsvarsel for detaljregulering - Flaumløp E16 Hylland

19. februar 2021

Det vert med dette varsla om oppstart av planarbeid for detaljregulering - Flaumløp E16 Hylland. Statens vegvesen er forslagsstillar. 

Les mer
Kart over planområde Nærøyfjorden næringskai 2

Melding om oppstart av planarbeid - Nærøyfjorden næringskai

17. februar 2021

Det vert med dette varsla om igangsetting av privat reguleringsarbeid med konsekvensutgreiing, samt høyring av forslag til planprogram for Nærøyfjorden næringskai.

Les mer
Flaumvurdering områdeplan for Flåm

Flaumvurderinga for områdeplanen for Flåm er ferdig

15. februar 2021

Før områdeplanen for Flåm kan leggjast ut på høyring måtte det gjerast ei flaumvurdering for nye tiltak som vert foreslått i planen. Denne vurderinga er no ferdig. 

Les mer
Illustrasjon temamøte frå drodleriet.no

Påmelding til temamøte – lokalsamfunn og næring

22. januar 2021

I samband med arbeidet med samfunnsdelen arrangerer Aurland kommune fleire temamøte om lokalsamfunn og næring i februar. Her får du informasjon om tidspunkt og påmeldingsfrist.

Les mer
Illustrasjon frå Arendalsfolk.no

Innspel til samfunnsdelen

20. januar 2021

Du kan sende inn innspel ved å svare på spørsmåla nedanfor eller sende inn generelle innspel.

Les mer
Medverknad

Har du meining om framtida til Aurland? Slik kan du bidra

11. januar 2021

Aurland kommune har starta arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen styrer samfunnsutviklinga til kommunen dei neste tolv åra og derfor ønskjer me at så mange som mogleg bidrar i planprosessen. Her kjem informasjon om korleis du kan bidra.

Les mer
Logo Noregs vassdrags- og energidirektorat

NVE høyring: Revisjon av konsesjonsvilkår for Arnafjord og Vikvassdraga i Vik, Aurland og Voss kommunar

21. desember 2020

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt revisjonsdokument for reguleringa Arnafjord og viksvassdraga på offentleg høyring. NVE  ber om at kommunane Vik, Aurland og Voss som er berørt av desse reguleringane kunngjer høyringa på sine heimesider. Høyringsfristen er 1. april 2021

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Val av meddommarar - offentleg ettersyn

04. juni 2020

Aurland formannskap har kome med innstilling til meddommarar i jordskifteretten, lagmannsretten og tingretten.

Les mer
Logo ABu og Flåm skule

Høyring - endring av vedtekter for SFO gjeldande frå 01.08.2020

18. februar 2020

Invitasjon til gje uttale til endring av vedtekter for SFO

Les mer

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland