24. nov. 2020 kl. 16:47 11. mars 2020 kl. 12:48

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer
Mobilvisning nettside

Klikk på menypunkta over for meir informasjon om:

23. november 2020

På mobil må du trykke på dei tre strekane oppe til høgre for å få opp menyen.

- Kommuneplanen: informasjon om samfunnsdel og arealdel

- Fagplanar og reglement: kommunedelplanar og handlingsplanar

- Planar under arbeid: reguleringsplanar og temaplanar under arbeid

- Vedtekne planar: vedtekne reguleringsplanar og temaplanar

- Prosjekt og utredningar: diverse utredningar

- Kunnskapsgrunnlag: utredningar som grunnlag til arbeidet med kommuneplanen

Les mer
Sti mellom Dyrdal og Breiskrednosi

Statusoppdatering sti- og løypeplanen

30. oktober 2020

Arbeidet med sti- og løypeplanen er snart ferdig, her kjem ein oppdatering på arbeidet som er gjort så langt og vidare framdrift.

Les mer
Planavgrensing områdeplan Flåm

Statusoppdatering områdeplanen for Flåm

28. oktober 2020

Utval for plan og eigedom hadde ei avklaringssak knytt til områdeplanen for Flåm oppe til politisk behandling 31.august. Saka vart utsett og det vart gjennomført eit møte i Flåm Samfunnshus 30.september slik at innbyggjarane og andre aktørar fekk lov til å kome med innspel til saka før den vart behandla politisk. No har saka på vore oppe til politisk behandling på nytt og det er gjort vedtak i saka.

Les mer
Planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi for 2020-2023

07. oktober 2020

Kommunestyret i Aurland vedtok i møte 17.09.20 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. 

Les mer
Bildet viser det samla planområdet for Holmen gruve og deponi

Fastsett planprogram - detaljregulering med konsekvensutgreiing for Homen gruve og deponi

07. oktober 2020

Kommunestyret handsama i møte 17.09.20 sak 61/20 i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar § 6 og plan- og bygningslova § 12-9 vart blei følgjande vedtak gjort:

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Val av meddommarar - offentleg ettersyn

04. juni 2020

Aurland formannskap har kome med innstilling til meddommarar i jordskifteretten, lagmannsretten og tingretten.

Les mer
Logo ABu og Flåm skule

Høyring - endring av vedtekter for SFO gjeldande frå 01.08.2020

18. februar 2020

Invitasjon til gje uttale til endring av vedtekter for SFO

Les mer
Bildet viser framlegg til detaljreguleringsplan for Kannikteigen

Detaljreguleringsplan for Kannikteigen - høyring og offentleg ettersyn

27. november 2019

Plan og eigedomsutvalet har vedteke at framlegget til detaljreguleringsplan for Kannikteigen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10.

Les mer
Utsnitt av plankart

Detaljreguleringsplan for Varehuset Brødrene Wangen og delar av Aurlandsvangen

26. november 2019

Plan- og eigedomsutvalet har vedteke at framlegg til detaljreguleringsplan for Varehuset Brødrene Wangen og delar av Aurlandsvangen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Planar:
Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal
tlf. 57 63 29 32
mob 959 84 646

Prosjekt:
Tenesteleiar teknisk
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar