Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Arbeid med ny planstrategi

Kommunestyret vedtok å starte opp arbeidet med ny planstrategi i møte 15.februar 2024, sak 6/24. I planstrategien står det kva offentlege planar kommunen skal arbeide med dei neste fire åra.

Aurlandsfjorden, ut mot sognefjorden, paraglider

- Få fram særpreget i kvart dalføre!

Dette var eit av fleire innspel kommunen fekk inn under arbeidsverkstaden for landskap og arkitektur. 27 personar møtte opp på verkstaden og kommunen fekk mange gode innspel som me tar med oss vidare i arbeidet med den nye arealdelen til kommuneplanen.

Bilete frå arbeidsverkstad om landskap og arkitektur

Her finn du alle reguleringsplanane i kommunen

Kommunen har fått eit nytt planregistert: arealplaner.no. Her finn du kommuneplanen sin arealdel og alle reguleringsplanane i Aurland kommune.


Bilete av arealplaner

Grendamøte om Aurland si framtid

Kvar og kva for type bustader skal me bygge? Kva for næring ønskjer me? Og korleis kan me legge betre til rette for reiselivet og dei som bur i bygdene turistane besøker? Vi inviterer til grendamøte for å høyre dine innspel!

Undredal sett frå toppen av Kappadalen 05.08.09. Foto Håkon Loven

Kom innom Folkekontoret på fredagar!

Kvar fredag frå 17.feb til 28.april skal planavdelinga ha open kontordag på rådhuset. Her kan du kome innom for å stille spørsmål om arbeidet med den nye arealdelen til kommuneplanen. Enkelte fredagar vil representantar frå teknisk, landbruk m.m. også vere til stades. 

Her finn du folkekontoret

Slik sender du inn innspel til ny arealdel

Det er opna for å sende inn innspel til den nye arealdelen til kommuneplanen. Fristen for å sende inn innspel er 30.april 2023. Du kan nytte innspelsskjema til å sende inn innspel.

Illustrasjon frå reshot.com

Prøveboring etter kvikkleire i Flåm

I løpet av dei neste vekene vil det bli gjennomført prøveboring på fleire stader i Flåm. Dette vert gjort i samband med det pågåande arbeidet med områdeplanen for Flåm for å avklare om det finst kvikkleire i grunnen.

Bilde som viser punkta for prøveboringa

Oppstart av arbeidet med ny arealdel og høyring av planprogram

Aurland kommune har starta arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen for Aurland kommune 2024-2034. I første omgang vert planprogrammet - planen for planen, sendt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Utsnitt frå gjeldande arealdel

Fleire område i kommunen er aktuelle som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse

I Aurland kommune er Aurlandsdalen, Flåmsdalen og verdsarvområdet foreslått som Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA-område). KULA er eit register utarbeida av Riksantikvaren og skal vere eit kunnskapsgrunnlag som kommunen må ta omsyn til i planlegginga. Riksantikvaren har sendt ut ein rapport som ligg på høyring fram til 18.november og det er mogleg for alle å sende innspel til denne rapporten.

Forside av rapporten Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Sogn og Fjordane