Kommunen har frå før overtatt ein leilegheit. Kjøpet av dei tre leilegheitene i dei nye blokkene på Ryggjatun er viktig del av tiltaka som kommunen har gjennomført for å stimulera til rekruttering og dekka kommunen sine behov for gjennomgangsbustadar til nyetablerarar/tilflyttarar. 

På overtakinga deltok Kjetil Turlid og Turid Veum frå Aurland Eigedom AS. Frå Aurland kommune deltok nyvald ordførar Kjell Bøe Bjørgum saman med Ola Bjørgum, Arne Gjernes, Henning Elgåen og Reinhardt Sørensen(fotograf).