Oppgradering av Lærdalstunnelen - fråsegn

Kommunestyret viser til spørsmål frå Noralv Distad i møte 7. september 2023 og svar frå ordførar Trygve Skjerdal.

Kommunestyret vil sterkt understreka at oppgraderinga må skje med minst mogleg skadeverknader for lokalsamfunn, region og trafikantar.

Aurland kommune støttar dei krav som ligg i svaret frå ordførar om avbøtande tiltak som fullt ut sikrar allmenn tryggleik. Det betyr mellom anna heildøgns fast stasjonert ambulanseteneste i kommunen, trygg og tilstrekkeleg legedekning i Aurland, samarbeid og tilpassingar mellom helseføretaka. Likeins må politi og veterinærtenesta tilpassast stenginga. Alt dette må vera tilrettelagt og kosta av staten.

Aurland kommune ber om at det så snart som råd er vert gjennomført ope informasjonsmøte.

Samstundes vil me og presisere at Aurland kommune enno meiner at SVV bør sjå turvegen mellom Flåm og Aurland i samanheng med oppgraderinga. Og bidra til snarleg finansiering.