Prosjektet er no inne i ein taktisk og operativ fase der vedtekne tiltak og strategiar vert realisert. Parkeringsareal blir bygd og vi er i anbodsprosessar og innkjøpsfaser for parkeringsøysingar(parkeringsautomatar m.fl), ladestasjonar, kontrollsystem, baksystem – klagehandsamingssystem og blant anna parkeringsapp. Alle avklaringar og innkjøp skal vera klart innan utgangen av året. Referat frå møte i prosjektgruppa 08.10.2021 kan lesast her, samt presentasjon frå møte.

Det er utarbeidd taktisk og operativt dokument som kan lesast her. 

Dokumentet følgjer opp kommunestyret sitt vedtak av parkeringsstrategi og organisasjonsform som kan lesast her. 

Kommunen har knytt til seg Asplan Viak ved Kristian Karlsen som innleigd rådgjevar for denne fasen. Kristian Karlsen har tidlegare vore tenesteleiar for Kommunalteknikk i Sogndal kommune i fleire år og har lang erfaring med parkeringsordninga der. 
K. Karlsen Asplan Viak.jpg
Asplan Viak AS v/ Kristian Karlsen i arbeidsmøte med Aurland kommune.

Parkeringsordninga er vedteke å vera organisert under Teknisk eining. Ansvarleg for drift og forvaltning av parkeringsordninga er ingeniør Henning Elgåen.  
Prosjektleiar Henning Elgåen
Ingeniør Henning Elgåen er ansvarleg for drift og forvaltning av parkeringsordninga i Aurland kommune.

Kommunen vil arbeide med tilrettelegging av nye parkeringsareal med betalingsløysingar, skilting, merking og el-bil ladestasjonar fram mot iverksetting mai 2022.