Vedtak i namnesak 2021/480 – Kråkeviki, Fuglaviki mfl. – Aurland kommune Aurland kommune viser til vedtak i namnesak 2021/480 frå Statens Kartverk, datert 14.11.23Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklagast av dei som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er tre veker frå meldinga om vedtaket er komen fram til mottakaren, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Klage på vedtaket skal sendast til kartverket med kopi til kommunen.Vedtak i namnesak 2021/480 – Kråkeviki, Fuglaviki mfl. – Aurland kommune Aurland kommune viser til vedtak i namnesak 2021/480 frå Statens Kartverk, datert 14.11.23Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklagast av dei som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er tre veker frå meldinga om vedtaket er komen fram til mottakaren, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Klage på vedtaket skal sendast til kartverket med kopi til kommunen.Vedtak i namnesak 2021/480 – Kråkeviki, Fuglaviki mfl. – Aurland kommune Aurland kommune viser til vedtak i namnesak 2021/480 frå Statens Kartverk, datert 14.11.23Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklagast av dei som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er tre veker frå meldinga om vedtaket er komen fram til mottakaren, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Klage på vedtaket skal sendast til kartverket med kopi til kommunen.Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklagast av dei som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er tre veker frå meldinga om vedtaket er komen fram til mottakaren, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Klage på vedtaket skal sendasttil kartverket med kopi til kommunen.

Her kan du lese brevet frå Kartverket: Brev frå Kartverket om vedtak i namnesak 2021_480 Kråkeviki Fuglaviki mfl. Aurland kommune.pdf

Her er lista over namn: Namneliste i sak 2021-480 Aurland kommune.PDF.pdf