Opningstider Miljøstasjonen 

Kommunal driftseining utfører alle tjenester knyttet til drift av vatn- og avlaupsrenseanlegg, samt forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vatn- og avlaupsnettet.

Forsyning av drikkevann er underlagt Drikkevannsforskriften som stiller krav til vannforsyningen og vannkvaliteten. Vassprøver for 2017 finn du her

Avløpstransport og avløpsrensing er underlagt Forurensingsforskriften som stiller krav til håndtering og rensing av avløpsvann.

Utsleppsløyve
 

 

Sanitærabonnement

Ved oppføring av bygning som krev tilkopling til offentleg vatn- og avlaupsanlegg må sanitærabonnement vera godkjend før det kan gjevast igangsettingsløyve for tiltaket. Elektronisk skjema eller skjema for nedlasting må vera godkjent, og eventuelle vilkår utført, før det kan gjevast igangsettingsløyve for tiltaket. Skjemaet skal også nyttast ved melding om reperasjon eller endring på stikkleidningar knytt til bygning. Dette gjeld også ved etablering av nye bustadeiningar/seksjoneringar.
 
Krav om dokumentasjon:
1. Søknadsskjema: Signert «Søknad om sanitærabonnement».
2. Erklæring om ansvarsrett for ansvarsområda for avlaupsanlegg(SØK, PRO, UTF). 
3. Gjennomføringsplan
4. Utvending situasjonskart som viser kummer, stoppekran, stikkleidningar frå bygning til og med hovudleidning. Røyrdimenasjonar skal førast på og leidningane skal teiknast inn med fargar etter NS 3039.
5. Ved nybygg skal botnleidningsteikning sendast inn.
6. Plan for lokal handtering av overvatn skal teiknast inn på utvendig situasjonskart eller leverast som eige dokument. 
 
I Aurland kommune er det Teknisk eining som er vatn- og avlaupsmyndigheit. Det er Teknisk v/ VA ansvarleg som handsamar søknad om sanitærabonnement, og det er difor ein fordel om saka vert sendt inn som ein eigen søknad, og ikkje som del av ein byggesak.
 
Leidningskart kan bestillast ved å sende e-post til post@aurland.kommune.no med tittel: «Bestille leidningskart – Teknisk».

 

Skjema for nedlasting:
Søknad om sanitærabonnement kan last ned her.
Erklæring om ansvarsrett: https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5181n-erklaring-om-ansvarsrett.pdf
Gjennomføringsplan: https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5185n-gjennomforingsplan.pdf

 

Teknisk vakttelefon utanom kontortid: 57632905

Miljø- og avfallsstasjon, Låvi
Opningstider: Torsdag kl. 12.00–18.00

Renovasjonsruter og avfallskalender
Gå til informasjon frå SIMAS her

Septiktank
Ta kontakt med Simas på tlf. 57 65 70 70 om du har spørsmål om tømming av septiktank.
Mobil slamsugebil Birkeland 57 78 11 70 Vakttelefon: 970 10 092 (kun ved ekstra/naudtømming)

Det er Simas iks som administrerar og utfører renovasjonen og slam for  Aurland kommune.
Postboks 467
6853  Sogndal
Telefon: 57657070
e-post: firmapost@simas.no

Kommunale avgifter
Oversikt over gebyr på vatn & og avløp. 

 For spørsmål om kommunale avgifter kan du ta kontakt med Anita Fredheim Hylland på tlf 95984621