Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i saka:

KS-071/22 Vedtak:
Aurland kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 11-13 planprogram for Kommuneplanen sin arealdel for Aurland kommune 2024-2034 med endring som vedteke i møtet: Hovudtema punkt 2 næringstvikling: ta inn fylgjande setning i avsnitt 3 etter setning 1 som startar med: "samstundes må kommunen". Kommunen har eit ynskje om at opparbeidd næringsareal skal stå klart. 

Trykk her for å lese vedtatt planprogram.

Trykk her for å lese saksutgreiinga til kommunestyret