Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for 4 lågblokker med bustadføremål, med tilhøyrande anlegg/infrastruktur.
Planframlegget vert liggjande til offentleg ettersyn i perioden 09.02.- 23.03.18 og fristen for innspel er sett til 23.03.2018. 

Plandokument
Last ned samlefil med plandokumenta her ( pdf). Samlefila inneheld:

Møteprotokoll Plan og utvikling 01.02.2018.pdf
Føresegner Ryggjatun revidert etter vedtak i plan og utvikling.pdf
Situasjonskart.pdf
Situasjonskart med bygningar.pdf
Planforslag - ortofoto.pdf
Ryggjatun Plankart.pdf
Ryggjatun Planskildring.pdf
Sol_skuggeanalyse.pdf
Ryggjatun ROS-analyse 2018.pdf

Sakspapir kan du lese her

Plandokumenta er tilgjengeleg i papir på Kommunetorget.  

Merknadar til planframlegget skal sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland eller epost: post@aurland.kommune.no, innan 23.03.2018.

Kontaktperson for planprosessen er arealplanleggjar i Lærdal (pga. setterådmann) Monika Lysne, tlf. 90516686, epost: monika.lysne@laerdal.kommune.no