English Deutsch  
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Lytt til teksten:

Flaum i Flåmsdalen - status

Pressemelding frå Aurland kommune 30.10.14

 

kl 18.00

 

Etter felles synfaring ved politiet, NVE og kommunen er fleire bustadområdet klarert og mange av dei evakuerte i Flåm har returnert til bustadane sine. Nokre klarerte område er likevel ikkje tilgjengelege på grunn av manglande vegtilkomst. Kommunen jobbar med å legge tilrette for mellombels tilkomst til bustader på vestsida ved Brekke. På austsida er det tilkomst til byggjefeltet på Lunden, medan Håreina og Ryum framleis manglar veg. Nokre innbyggjarar ved oppe på Håreina og på Ryum har ikkje vore evakuerte.

 

Totalt 13 bustader er vurdert som totalt øydelagte.

Det er 35 personar i mellombels bustad. 15 personar har behov for bustad på lang sikt.

 

Aurland,

 

Ordørar

 

Skuleskyss frå Flåm til ABU

Frå og med fredag 31.oktober går skuleskyssen som vanleg frå Flåm samfunnshus til ABU kl. 08.10
 

Buss for båt fredag - ny tid
Avgangstid BUSS for båt fredag 31. oktober er endra:

Det vert slike avgangstider:
Frå Flåm under E16 brua/Fretheimsbrua: 06.30
Frå Aurland v/rådhuset: 06.45

Frå Ingafossen 14.40 til Aurland og Flåm.

Skulen er orientert om ankomsttid, og tek omsyn til det i høve til dei som skal ha heildagsprøve fredag.
 

Status for vegane:
Det vert jobba for at vegen heilt opp til Nils Heggdal vert klar og opna utpå seinkvelden/natt til fredag 31. oktober. På Brekkesida er vegen ope fram til Haugen Gardsmat.
Det er usikkert når vegen til Undredal vert klar og opna.

 Straumforsyning:
Det er no straum opp til Molstein. Området frå Molstein til og med Ryo har enno ikkje fått tilbake straumen. Aurland Energiverk jobbar med å få dette på plass.
Aurland Energivek AS sine abonnentar vert oppmoda om å begrensa forbruket til eit minimum, og ikkje nytta elektroisk oppvarming.

 

Behov for bustad:
Aurland kommune oppfordar folk til å melde inn ledig bustader. Meld inn på 57 63 29 00.
 

Vassforsyning:
For bebuarar i Undredal oppfordrar kommunen at ein kan ta kontakt med dei som har private brønnar for å få tak i vatn.
 

Kokepåbod:
Kokepåbodet i Flåm er oppheva, men vatnet må fortsatt kokast i Aurland.
 

Helikopter synfaring:
Det blir no føreteke helikoptersynfaring av Flåmsvaddraget. Med på synfaringa er NVE, Jernbaneverket, E-co og Aurland kommune, der ein ser på kritiske punkt i høve fare for demning i elv. Synfaringa danna grunnlag for politiet si vurdering for om folk kan flytte innatt i evakuerte område, eventuelt delar av område.


Helsing frå Statsministreren:
Statsminister Erna Solberg  har ringt ordførar Noralv Distad idag og ho har fått oppdatering av situasjonen. Ho har bedt om at det vert formidla helsing til alle berørte av flaumen og alle som har hjulpet til med evakuering og krisehandtering.

Det er og kome tilsvarande helsing frå Olje- og energiminister Tord Lien.

Les mer

Kontaktinformasjon

Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649


E-post:
post@aurland.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Opningstider:
Måndag-fredag 8.00-15.30

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Organisasjonsnummer:
964968063
Kommunenr
.:
1421

 

Web levert av CustomPublish AS