Kommunevåpen Aurland kommune

Reguleringsplan for tilkomst til nedre del av Ty - melding om oppstart av planarbeid

10. februar 2018

I samsvar med §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av planarbeid for reguleringsendring for tilkomst til Ty.

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Reguleringsendring Ryggjatun - utlegging til offentleg ettersyn og høyring

09. februar 2018

Plan og utvikling vedtok 01. februar 2018 å leggja Privat reguleringsendring for Ryggjatun ut til offentleg ettersyn og høyring.

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden

07. februar 2018

Interesseorganisasjonar, yrkes- og hobbyfiskarar og andre interesserte blir inviterte til å gje innspel til etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden. Kommunane i Sogn inviterer til møte for å informera om bakgrunnen for arbeidet og kriterie for val av område og for å få innspel til forslag til bevaringssoner.  

Les mer
Framside planprogram

Planprogram for detaljerguleringsplan for innsegling til Flåm er godkjent

12. desember 2017

Plan og utvikling godkjente i møte 13.11.2017 planprogram for detaljregulering for innsegling til Flåm. Planprogammet er no oppdatert i samsvar med vedtaket.

Les mer

Kommuneplanen sin handlingsdel 2018-2021 - offentleg høyring og ettersyn

24. oktober 2017

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 11-1 og 11-4, vert kommuneplanen sin handlingsdel, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i formannskapet 19.10.2017, sak 069/16. 

Les mer
Plankart

Reguleringsendring for Li hyttefelt - offentleg ettersyn

03. juli 2017

Aurland kommune har vedteke at framlegg til reguleringsplan (detaljregulering) for Li hyttefelt vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Reguleringsendring for Smiebakken område B1 - vedteken plan

03. juli 2017

Kommunestyret vedtok i møte 18.05.2017 sak 040/17 reguleringsendring for Smiebakken byggeområde B1.

Les mer
Kommunevåpen Aurland kommune

Melding om oppstart av planarbeid - reguleringsendring for ny tilkomst til Flåm skule

03. juli 2017

Med heimel i plan og bygningslova § 12-8 vert det meldt om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for bru til Flåm skule.

Les mer
Områdeplan Flåm sentrum - planavgrensing

Områderegulering Flåm sentrum - ny oppstart av planarbeid og høyring av planprogram

03. juli 2017

Utval for plan og utvikling gjorde i møtet 06.06.2017 vedtak om å starte ein ny planprosess for områderegulering for Flåm sentrum. 

Les mer

Reguleringsplan (områdeplan) Mjølfjell - Brandset skyte- og øvingsfelt - offentleg ettersyn

07. april 2017

Utval for plan og utvikling har 27.03.17, sak 017/17, vedteke at framlegg til områdeplan for Mjølfjell – Brandset, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10. 

Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Planar:
Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal
tlf. 57 63 29 32
mob 959 84 646

Prosjekt:
Tenesteleiar teknisk
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar