Reguleringsplan (detaljregulering) Stegastein til offentleg ettersyn

07. april 2017

Utval for plan og utvikling har 27.03.17, sak 016/17, vedteke at framlegg til detaljreguleringsplan for Stegastein, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10. 

Les mer

Reguleringsplan (områdeplan) Mjølfjell - Brandset skyte- og øvingsfelt - offentleg ettersyn

07. april 2017

Utval for plan og utvikling har 27.03.17, sak 017/17, vedteke at framlegg til områdeplan for Mjølfjell – Brandset, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10. 

Les mer

Reguleringsendring Smiebakken B1 – offentleg ettersyn

03. februar 2017

Utval for plan og utviking har 23.01.2017, sak 007/17 vedteke at framlegg til reguleringsendring for Smiebakken B1 vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Les mer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2017-2020 – Kommunal planstrategi 2016-2019 vedteken

09. januar 2017

Kommunestyret har med heimel i plan- og bygningslova §§10-1, 11-1 og 11-4, samt kommunelova §44 vedteke kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2017-2020 og kommunal planstrategi for 2016-2019. 

Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Planar:
Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal
tlf. 57 63 29 32
mob 959 84 646

Prosjekt:
Tenesteleiar teknisk
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar