Næringsutvikling

20. januar 2016

Aurland kommune har eit variert næringsliv. Aurland er frå naturen si side ein ressursrik kommune, der vasskraftproduksjonen saman med jordbruket har vore bærebjelkane for kommunen sitt næringsliv gjennom det siste hundreåret.

Jordbruket, med hovudvekt på geit og sau står framleis sterkt, og er av stor verknad for oppretthalding av busetnaden rundt om i bygdelaga.
Reiselivsnæringa er i sterk framvekst. Turisttrafikken gjev grunnlag for nye tilbod og næringsutvikling i området. Aurland kommune har elles eit variert næringsliv med ei rekke servicebedrifter innan bygg, anlegg, elektro, røyr, handel m.m.

Næringssjef i Aurland kommune er Inge Håvard Aarskog.

Les mer

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap