Aurland Kommune - heim»Planportal»Til høyring

Til høyring

Høyring planprogram samfunnsdelen til kommuneplanen

I planprogrammet er det skildra korleis arbeidet med samfunnsdelen skal organiserast, opplegg for medverknad, kva som skal vere hovudtema i samfunnsdelen og behovet for utgreiingar. Planprogrammet ligg ute på høyring fram til 18.januar. 

Planprogram samfunnsdelen

Reguleringsendring Smiebakken B1 – offentleg ettersyn

Utval for plan og utviking har 23.01.2017, sak 007/17 vedteke at framlegg til reguleringsendring for Smiebakken B1 vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Om planportalen

Kort introduksjon til reguleringsplan, kommuneplan og lokal forskrift.

Fellesmøte i Hol