Tenesteeiningar

Leiarane for tenesteeiningane i Aurland er medlem av leiargruppa til rådmannen.
Alle leiarane har eit overordna ansvar både med omsyn til personal og økonomi på si eining.

Tenesteeiningar: 

Flåm barnehage 
Tenesteleiar: Marianne Christensen 
Telefon: 57 63 29 25
E-post: marianne.christensen@aurland.kommune.no  

Vangen barnehage 
Tenesteleiar: Elisabeth Øynebråten
Telefon: 57 63 29 20 
E-post: elisabeth.oynebraten@aurland.kommune.no 
 

Aurland barne- og ungdomsskule og vaksenopplæring
Omfattar Aurland barne- og ungdomsskule 1-10 klasse, SFO og vaksenopplæring.
Tenesteleiar: Ingrid Steine Bortne
Telefon: 57 63 18 10 
E-post:  ingrid.steine.bortne@aurland.kommune.no

Flåm skule 
Omfattar Flåm skule 1-7 klasse og SFO.  
Tenesteleiar: Astrid Hassel
Telefon: 57 63 21 60
E-post: Astrid Hassel

Kultur 
Tenesteleiar: Monica Hille
Mobil: 915 41 178
E-post: Monica Hille

Teknisk
Omfattar serviceoppgåver og forvaltning innafor tekniske områder,brannførebyggjande arbeid og brannberedskap
Tenesteleiar: Reinhardt Sørensen
Telefon: 57 63 29 10
Mobil: 959 84 604
E-post: Reinhardt Sørensen  

Helse og førebygging
Omfattar legekontor, helsestasjon med helsesyster og jordmor, psykisk helse, rustenesta, treningskontakt, fysioterapi og ergoterapi.
Tenesteleiar: Guri Olsen 
Telefon: 57 63 20 27 
Mobil: 959 84 663 
E-post: Guri Olsen  

Pleie og omsorg
Omfattar heimesjukepleie, praktisk bistand, tryggheitsalarm, matombringing,  aldersbustader, omsorgsbustader, bufellesskap, sjukeheimsavdeling, rehab/korttidsavdeling og skjerma eining for demente. 
Tenesteleiar: Kari Voldum
Telefon: 57 63 18 60
Mobil: 959 84 655
E-post: Kari Voldum

Barnevern
Tenesteleiar: Anja Brekke Moldvær
Telefon: 57 63 20 24
Mobil: 908 84 863
E-post: Anja Brekke Moldvær  

NAV Aurland
Leiar: Einar Moen
Telefon: 55 55 33 33
E-post: Einar.Moen@nav.no  

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland