Helse, omsorg og sosial

Pleie, rehabilitering og omsorg
Leiar for pleie, rehabilitering og omsorg:
Kari Voldum
Tlf.: 57 63 18 60
e-post: 
kari.voldum@aurland.kommune.no

Tenesteeininga pleie, rehabilitering og omsorg sitt ansvarsområde omfattar deler av kommunen sitt arbeid etter lov om helsetenesta i kommunane, lov om sosiale tenester og kommunalt fatta vedtak på området.

Pleie og omsorgstenestene si grunnleggande målsetjing er ei helse- og omsorgsteneste som i utgangspunktet blir gitt i eigen heim. Tenesta skal ha tillit i befolkninga, og innbyggjarane skal vere trygge for at hjelpa er der når den trengst. Høgare omsorgsnivå, som plass i sjukeheim, skal vere tilgjengeleg den dagen det er nødvendig for brukar og for pårørande sin situasjon.

Tenester som vert gitt er:
Heimesjukepleie, praktisk bistand, tryggheitsalarm, matombringing, aldersbustader, omsorgsbustader og bufellesskap.

Aurland helsetun med sjukeheimsavdeling, rehabilitering/korttidsavdeling og skjerma eining for demente.

Merkantilt støtteapparat, aktivitetsfunksjon med aktivitetsansvarleg og miljøarbeidar, kjøkken og vaktmeisterteneste for heimebuande

Helse og førebygging
Leiar for Helse og førebygging:
Guri Olsen
Tlf: 57 63 20 27
Mobil 959 84 663
E-post: guri.olsen@aurland.kommune.no 

Helse og førebygging omfattar legekontor, helsestasjon med helsesyster og jordmor, psykisk helse, rustenesta, treningskontakt, fysioterapi og ergoterapi.

Helsetenestene skal yte helsehjelp til alle som bur eller oppheld seg i kommunen. Helsetenesta omfattar offentleg organisert helseteneste som ikkje høyrer inn under stat, fylkes¬kommune eller privat helseverksemd som vert driven etter avtale med kommunen.

Helsetenesta skal fremje folkehelse og førebygge og behandle sjukdom, skade eller lyte. Helsetenesta skal ha oversikt over helsetilstanden til innbyggarane i kommunen, spreie opplysning om kva den enkelte sjølv kan gjere for å fremje eigen trivsel og helse.

NAV Aurland
Leiar for NAV Aurland:
Einar Moen

Tlf.: 55 55 33 33
e-post: 
nav.aurland@nav.no

Sosiale tenester omfattar fylgjande:
Råd og rettleiing, økonomisk sosialhjelp, gjeldsordning, flyktningtenesta, husbankordningane/ bustønad og midlertidig husvære.

Sosialtenesta har ansvar for råd, rettleiing og sakshandsaming heimla i Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Tenesta skal ha som mål å fremja økonomisk og sosial tryggleik, betra levevilkåra for vanskelegstilte, bidra til auka likeverd og likestilling og førebyggja sosiale problem. 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Leiar for Pleie, rehabilitering og omsorg 
Kari Voldum 
Tlf. 57 63 18 60 / 959 846 55

Adresse: 
Aurland Helsetun

Skjerdalsvegen 31

Kontortid:  
Måndag, onsdag og torsdag
kl 8.30- 14.00 

Dagleg leiar for dagtilbod for heimebuande personar med demens og kognitiv svikt:
Grete Helene Sæterdal
Tlf 95 98 46 42

Soneleiarar:
Aurland /Vassbygdi/Gudvangen:
Inger Lise Dale
Tlf 95 98 46 27

Flåm/Undredal:
Marit Irene Aas Nesheim
 Tlf. 95 98 46 41

Leiar for Helse og førebygging
Guri Olsen
Tlf. 57 63 20 27
Mobil: 959 84 663

Besøksadresse:
Fjordsenteret 2.etasje

Postadresse:
Vangen 1
5745 Aurland /
post@aurland.kommune.no

 

NAV Aurland
Leiar for NAV Aurland:
Einar Moen

Tlf.: 55 55 33 33
e-post: 
nav.aurland@nav.no