Skriv i søknaden kor du ynskjer å jobbe, når du kan ta til og kor lenge du kan jobbe.

Alle stillingar, med unnatak av dagsenteret, er i turnus med arbeid på helg, kor ofte kan variere.

Ved helsetunet og i heimesjukepleien er det 3. delt turnus (dag/kveld/natt), ved kjøkken er det dagarbeid.

 

Arbeidsoppgåver

OPPGÅVER HELSETUNET:

- pleie og omsorg til pasienter
- hjelp til personleg hygiene,som dusj, forflytning, av og påkledning
- tilsyn
-rapportere til sjukepleiar om pasienten sine behov og observasjonar/endringar
-dokumentere/journalføre i elektronisk pasientjournal
-vere med pasientane på aktivisering på avdelinga, turar ute, har elektrisk sykkel som kan brukast ute. Sosialt samvær, sjå filmar frå nær og fjern, på motiview.

OPPGÅVER HEIMEBASERTE TENESTER:

- heimesjukepleie vert det bl.a gitt:
- hjelpe til personleg hygiene, dusj, av- og påkledning.
- tilsyn
- sårstell
- medikamentutdeling
- opptrening
- samarbeid med andre faggrupper som fysio/ergo
- praktisk bistand:
- reingjering av golv og bad
- støvsuge
- skifte på seng
- vask av kle
- innkjøp av matvarer.

Rapportere til overordna om brukarane sine behov og eventuelle endringar.

 

OPPGÅVER KJØKKEN:

- laga mat, til dømes, lunsj og middag frå grunnen av
- halde kjøkken og kjøkkenutstyr reint
- bake brød og kaker
- setje på plass varer

Kvalifikasjonar

For å dekke desse tenestene treng me sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar og assistentar.

Løns- og tilsetjingsvilkår

Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.

Studentar under høgskuleutdanning vert lønna som ufaglært og følgjer denne opprykkstabellen.

Frå andre studieår får studetar kr 10 000 i tillegg i grunnlønn.

Sjukepleiestudentar som har fullført medikamentprøve får i tillegg kr 10 000.

Du må fylle 18 år i løpet av året.

For å jobbe i heimesjukepleien må du ha sertifikat.

Sommarvikarane kan ikkje forventa å få ferie i juli månad

Det blir stilt krav om ny politiattest jfr. helsepersonellova.

 

Generell informasjon om søknadsprosessen

Aurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".

Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at  namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er

tilstrekkeleg.

Søknadsfrist    12.03.2022                                 Utlyst dato        17.02.2022                           Vårref                  805

 

Kontaktperson

Marit Irene Aas Nesheim, Soneleiar, mobil: 95984641, marit.irene.aas.nesheim@aurland.kommune.no

Asbjørn Jordalen, Kjøkken sjef, mobil: 92015083, asbjorn.jordalen@aurland.kommune.no

Ingrid Finden Bekkedal, Avdelingsleiar, mobil: 95984639, ingrid.finden.bekkedal@aurland.kommune.no